číslo 1/2002

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Zúbrik, M., Leontovyč, R., Kunca, A.: Výskyt motýľa Ectoedemia liebwerdella Z. (Lepidoptera, Nepticulidae) v bukových porastoch a faktory ovplyvňujúce jeho početnosť [Occurrence of the moth Ectoedemia liebwerdella Z. (Lepidoptera, Nepticulidae) in several beech forests of Slovakia]  [ celý text ]

Šmelko, Š., Bucha, T., Pajtík, J.: Návrh modelu na intervalový odhad charakteristík zdravotného stavu lesov SR v sieti 16 × 16 km [Model proposal for interval estimation of the characteristics of the health condition of Slovakia’s forests in the network 16 × 16 km]  [ celý text ]

Pajtík, J., Pačútová, M., Šmelko, Š.: Porovnanie dosiahnutých výsledkov zdravotného stavu lesov SR odvodených podľa dosiaľ používanej metodiky a novo navrhnutého biometrického modelu [Comparision of the health characteristics of the forests in Slovakia derived by the used methodology and new by proposed biometric model]  [ celý text ]

Stanovský, M., Radocha, M., Hnilica, R., Slamka, M.: Drvič nežiaducich nárastov – D 1 600 [Crusher of undesirable advance growth D – 1 600]  [ celý text ]

Stašiov, S.: Vplyv intenzity obnovných zásahov na vybrané pôdne parametre vo vrchných pôdnych vrstvách bukového ekosystému [Influence of cutting intensity on selected soil parameters in the upper soil layers in beech ecostystem] [ celý text ]

 
Referáty – Discussion paper

Kulla, L.: Stresové pôsobenie vybraných meteorologických a ekofyziologických faktorov na smrek obyčajný (Picea abies [L.] Karst.) v horských polohách [Stress impact of chosen meteorological and eco–physiological factors on Norway  spruce (Picea abies [L.] KARST.) in mountain sites]  [ celý text ]

 
Správy – Report

Varínsky, J.: Seminár „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2001“ [ celý text ]

 
Recenzie – Reviews

Konôpka, J.: Hell, P., Slamečka, J. – Medveď v slovenských Karpatoch a vo svete [ celý text ]

Konôpka, B.: Kirchmeir, H., Jungmeier, M., Herzog, E., Grabherr, G. – Les v klimatických zmenách, na príklade letných teplôt východného Rakúska [ celý text ]

Kern, J.: Niskanen, A., Väyrynen, J – Trvalá udržateľnosť ekonomiky malých lesov  [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu