číslo 1/2003

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Šály, R.: Zlatníkove ekorady a rast zásob dreva na Slovensku [Edaphic-trophic series of Zlatník and the increase of growing stocks in Slovakia] [ celý text ]

Konôpka, J., Konôpka, B.: Funkčne integrované lesné hospodárstvo – východiská pre jeho uplatnenie v rozvoji regiónov [Functionally integrated forestry – starting points for its implementation in regions development] [ celý text ]

Pajtík, J., Ištoňa, J.: Dynamika hrúbkového rastu duba cerového (Quercus cerris L.) na sprašovej hline v závislosti od klimatických faktorov [ Dynamics of diameter growth of Turkey oak on loess loam in the dependence on climatic factors]  [ celý text ]

Lacko, M.: Výsledky prieskumu štruktúry inovácií v lesnom hospodárstve SR za roky 2000 – 2002 [Results of the survey on the structure of innovations in forestry of SR for the years 2000 – 2002] [ celý text ]

Mecko, J., Petráš, R.: Deduktívne prebierky horských smrečín [Deductive thinnings of mountain spruce stands] [ celý text ]

 
Referáty – Discussion paper

Šebeň, V.: Zalesňovanie v bioskupinách na umelo zníženej hornej hranici lesa [Biogroups reforestation in area of lowered upper forest limit] [ celý text ]

 
Správy – Reports

Priwitzer, T., Čaboun, V., Minďáš, J.: Stav a perspektívy ekologického výskumu horských lesných ekosystémov [ celý text ]

Šebeň, V.: Seminár „Funkčne integrované lesné hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj lesov a krajiny“ [ celý text ]

 
Recenzie – Reviews

Kern, J.: J. Konôpka, J. Ilavský (editori) – Hlavné smery a priority lesníckej vedy a výskumu na Slovensku pri vstupe do 21. storočia [ celý text ]

Šálka, J.: A. I. Fraser – Making Forest Policy Work [ celý text ]

Šálka, J.: J. Konôpka a kol. – Koncepčné zámery lesníctva Slovenskej republiky do konca roka 2006 [ celý text ]

Kronika – Chronicle

Za profesorom Ing. Ladislavom Štefančíkom, DrSc. [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu