číslo 2/2003

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Minďáš, J.: Charakteristika snehových pomerov v lesných porastoch stredohorskej oblasti Poľana [Characteristics of snow cover regime in forest stands of midmountain region Poľana] [ celý text ]

Slávik, M.: Využitie biostimulátorov rastu pri pestovaní semenáčikov borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) na rôznych substrátoch [Using growth biostimulators in cultivating Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings on pure and mixed substrates] [ celý text ]

Fabrika, M.: Rastový stimulátor Sibyla a možnosti jeho uplatnenia pri obhospodarovaní lesa [Growth simulator Sibyla and possibilities of its application in forest management] [ celý text ]

Lacko, M.: Práceneschopnosť zamestnancov lesného hospodárstva v období rokov 2000 – 2002 [Unemployment rate of the forest sector employees in Slovak Republic for the years 2000-2002] [ celý text ]

Šebeň, V.: Vyhodnotenie podsadieb vo vysokohorských preriedených porastoch [Assessment of underplantings in high-mountain open stands] [ celý text ]

Moravčík, M.: Príčiny pozorovaného zvyšovania zásob dreva v lesoch SR [The reasons of observed increase of total growing stock in the forests of SR] [ celý text ]

 
Referáty – Discussion papers
 
Bárány, G. – Treczker, K.: Porovnávací výskum hybridných topoľových klonov [Comparative studies on hybrid poplar clones] [ celý text ]

Bucha, T., Pajtík, J.: 15 rokov programu monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku [15 years of the programme monitoring of forest condition in Slovakia] [ celý text ]

 
Správy – Reports

Sušková, M.: Produkcia a používanie reprodukčného materiálu lesných drevín v podmienkach súčasnej legislatívy [ celý text ]

Štefančík, I.: Možnosti využitia taxónov duba v lesnom hospodárstve [ celý text ]

 
Recenzie – Reviews

Šebeň, V.: Saniga, M., Jaloviar, P. – Prírode blízke obhospodarovanie lesov na Slovensku [ celý text ]

Sarvašová, Z.: E. Ramensteiner, K. Kubeczko – Inovácia a podnikanie v lesnom hospodárstve Rakúska [ celý text ]

Štefančík, I.: Jurásek, A., Novák, J., Slodičák, M. – 50 let pěstebního výzkumu v Opočně [ celý text ]

Konôpka, J.: Deformácie koreňov – riziko pre stabilitu porastov [ celý text ]

Štefančík, I.: Slodičák, M., Novák, J. – Zborník z III. Česko-slovenského vedeckého sympózia pedagogicko-vedeckých a vedeckovýskumných pracovísk z odboru Pestovania lesa [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu