číslo 1/2004

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Šebeň, V.: Zhodnotenie štruktúry porastu založeného na starej zaburinenej kalamitnej holine v horských polohách [Structure assessment of a forest stand established on an old weed – infested calamity clearing in mountain location] [ celý text ]

Tučeková, A.: Výsledky zalesňovania imisných holín voľnokorennými a obalenými sadenicami [ Results of reforestation air-polluted clearings by con-containerised and containerised plants ] [ celý text ]

Strmeň, S.: Stav autovegetatívneho smrekového porastu 11 rokov po výsadbe v imisiami zasiahnutej oblasti Kysúc [State of auto-vegetative spruce stand 11 years after planting in Kysuce region affected by air pollutants] [ celý text ]

Kohán, Š.: Výskum rastu a objemovej produkcie topoľa ´Pannonia´ pri intenzívnych spôsoboch pestovania v podmienkach Medzibodrožia [ Research on growth and volume production of poplar “Pannonia” in intensive methods of cultivation under the conditions of Medzibodrozie region ] celý text ]

Bucha, T.: Klasifikácia zdravotného stavu lesov zo satelitných snímok IKONOS metódami spektrálnej a objektovo orientovanej analýzy [Classification of health condition of forests from satellite scenes Ikonos by the methods of spectral and object-oriented analysis] [ celý text ]

 
Referáty – Discussion papers

Mihál, I.: Príspevok k poznaniu mykoflóry Veľkého Rozsutca a Vrátnej v národnom parku Malá Fatra  [A contribution to the knowledge of mycoflora of the Veľký Rozsutec Mts and Vrátna valley (Malá Fatra National park)] [ celý text ]

Cicák, A., Mihál, I.: Nekrotické ochorenie kôry buka na vybraných lokalitách národného parku Malá Fatra [Beech bark necrotic disease on selected localities in the Malá Fatra National park] [ celý text ]

 
Správy
 
Štefančík, I.: Buk – najvýznamnejšia hospodárska drevina košických lesov [ celý text ]
Sušková, M.: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2003 [ celý text ]
 
Recenzie
 
Konôpka, B.: SMIT A. L., BENGOUGH A.G., ENGELS C., VAN NOORDWIJK M., PELLERIN S., VAN DE GEIJN S.C. (editori): Root Methods -A Handbook (Metódy výskumu koreňov – Príručka.) [ celý text ]
Konôpka, J.: BAUR, P.; BERNATH, K.; HOLTHAUSEN, N.; ROSCHEWITZ, A.: Lothar – Ökonomische Auswirkungen (ekonomické účinky) [ celý text ]
Križová, E.: VLADOVIČ: Oblastné východiská a princípy hodnotenia drevinového zloženia a ekologickej stability lesov [ celý text ]
Štefančík, I.: Petr KANTOR a kol.: Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin [ celý text ]
NSRV ARVI NSRV
tomenu