číslo 2/2008

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch.: Analýza náhodnej ťažby dreva podľa škodlivých činiteľov a lesných oblastí [Analysis of salvage timber felling according to injurious agents and forest regions] [celý text]

Kunca, A., Zúbrik, M.: Hodnotenie dynamiky vývoja populácie podkôrneho hmyzu indexnou analýzou na príklade odchytov imág Ips duplicatus Sahlberg zo severozápadného Slovenska [Evaluation of bark beetles population dynamics by index analysis on an example of caught Ips duplicatus Sahlberg beetles from North-Eastern Slovakia] [celý text]

Debnárová, G., Šmelková, Ľ.: Sezónne kolísanie klíčenia krátkodobo a dlhodobo skladovaného semena borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) počas roka [Seasonal fluctuation of germination of a short-term and long-term stored seed of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) during a year] [celý text]

Oravec, M.: Produkčná schopnosť agátových porastov z hľadiska produkcie palivovej dendromasy [Production capability of robinia stands from the viewpoint of production of fuel dendromass] [celý text]

 
Referáty – Discussion paper

Konôpka, J.: Lesníctvo, jeho veda a výskum na Slovensku [Forestry, forest science and research in Slovakia] [celý text]

 
Správy – Reports

Tománek, J., Volný, C., Dvořák, J.: Těžebně dopravní technologie a stavební úpravy v kalamitních těžbách – mezinárodní vědecká konference uspořádaná katedrou lesní těžby FLD při ČZU v Praze [Logging transportation technologies and building adjustment in calamity felling – international scientific conference organized by the Department of Forest Logging at CZU in Prague] [celý text]

 
Recenzie – Reviews

Kohán, Š.: K. Rédei: Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata. (Biologické základy a prax rozvoja pestovania agáta) [Biological backgrounds and practice of robinia cultivation] [celý text]

Koreň, M.: T. Hlásny: Geografické informačné systém – Priestorové analýzy [Geographical information system – Spatial analyses] [celý text]

 
 
Kronika – Chronicle

Konôpka, J.: Profesor Jaroslav Křistek osemdesiatročný [Prof. Jaroslav Křistek eighty years old] [celý text]

Midriak, R.: K sedemdesiatinám Ing. Jána Liptáka, CSc. [To the 70th birthday of Ing. Ján Lipták, CSc.[celý text]

NSRV ARVI NSRV
tomenu