číslo 4/2008

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Pôvodné práce – Original papers

Konôpka, J., Konôpka, B.: Prognóza náhodných ťažieb v smrečinách v dôsledku mechanicky pôsobiacich abiotických škodlivých činiteľov v oblasti Kysúc a Oravy, Tatier, Spiša, Slovenského rudohoria [Prognosis of salvage felling in the spruce stands due to mechanically acting abiotic agents in the regions Kysuce and Orava, Tatra Mts., Spiš and Slovenské rudohorie Mts.] [celý text]

Tučeková, A., Halák, A., Slamka, M.: Hydrogely v umelej obnove lesa [Hydrogels in artificial forest regeneration] [celý text]

Šmelko, Š.: Metodické problémy kvantifikácie druhovej diverzity drevín v lesných ekosystémoch [Methodical problems of the quantification of tree species diversity in forest ecosystems] [celý text]

Prknová, H.: Mikropropagace Sorbus domestica L. pro lesnickou praxi  – optimalizace kultury in vitro [Micro propagation of Sorbus domestica L. for forestry practice – optimisation of in vitro culture[celý text]

 
Referáty – Discussion paper

Kohán, Š.: Vplyv hladiny podzemnej vody na rast, objemovú produkciu a zdravotný stav topoľa ´Robusta´ na piesočnatých pôdach v oblasti Východoslovenskej nížiny pri intenzívnom pestovaní  [Effect of underground water level on the growth, volume production and health condition of poplar ´Robusta´ on sandy soils in Eastern Slovakian lowland in intensive cultivation] [celý text]

 
Správy – Reports

Štefančík, I.: Medzinárodná vedecká konferencia „Pěstování lesů na počátku 21. století [International scientific conferenceSilviculture at the beginning of 21st century”] [celý text]

Konôpka, J.: AGROFILM po dvadsiatypiatykrát [ AGROFILM held already 25 times ] [celý text]

 
Recenzie – Reviews

Konôpka, J.: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti [Long-term vision of the development of Slovakia] [celý text]

Štefančík, I.: M. Slodičák, V. Balcar, J. Novák, V. Šrámek a kol.: Lesnické hospodaření v Krušných horách [Forest Management in the Krušné hory Mts.] [celý text]

 
Kronika – Chronicle

Konôpka, J.: Životné jubileum, 85 rokov Ing. Ctibora Greguša, DrSc.  [Life jubilee of Ing. Ctibor Greguš, DrSc. who is 85] [celý text]

NSRV ARVI NSRV
tomenu