číslo 2/2010

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce – Original papers

Herich I.: Trendy vývoja produkcie lesov SR odvodené z výberového súboru [Trends of forest production development in Slovakia derived from
sampling data set]
  [ celý text ]
Štefančík I.: Vplyv výchovy a poškodenia snehom na zmeny drevinového zloženia, porastovej výstavby, kvalitatívnej a kvantitatívnej produkcie zmiešanej smrekovo-jedľovo-bukovej žrďoviny na výskumnej ploche Stará Píla [Effect of tending and snow damage on changes in tree species]
composition, stand structure, qualitative and quantitative production of mixed spruce, fir and beech pole-stage stand on Stará Píla research plot]
[ celý text ]
Šmelko Š.: Nové metodické postupy na kvantifikáciu mŕtveho dreva a jeho zložiek v lesných ekosystémoch [New methodical procedures for the quantification of deadwood and its components in forest ecosystems]  [ celý text ]
Seifert D., Kodrík M., Pavlík Š.: Významnosť niektorých rastových vlastností buka lesného (Fagus sylvatica L.) pre poškodenie snehom [Significance of some growth characteristics of European beech (Fagus sylavatica L.) for damage by snow]  [ celý text ]

 

Referáty – Discussion paper

Žáček J., Klč P.: Závislost úrovně zpřístupnění na terénních podmínkách ve vybraných oblastech ČR [Dependence of forest opening on the terrain conditions in various parts of the Czech Republic]  [ celý text ]

 

Správy – Reports

Balogh P.: Quo vadis lesníctvo? Perspektívy do budúcnosti [ celý text ]
Kunca A.: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010 – 19. ročník medzinárodnej konferencie [ celý text ]

 

Recenzie – Reviews

Šebeň V.: F. Mikovič (ed.): Lesy mesta Banská Bystrica. História a súčasnosť [ celý text ]
Lásková J., Kolláriková Z.: J. Šálka, Z. Sarvašová a kol. – Governance v lesníctve [ celý text ]

 

Kronika – Chronicle

Scheer Ľ.: prof. Ing. Š. Šmelko, DrSc. – osemdesiatročný [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu