číslo 4/2010

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Pôvodné práce – Original papers

Rédei K., Veperdi I., Csiha I., Keserű Z., Győri J.: Yield of black locust(Robinia pseudoacaciaL.) short-rotation energy crops inHungary: case study in a field trial  [Výnos energetického porastu agáta bieleho (Robinia pseudoacacia L.): výskum na experimentálnej ploche] [ celý text ]

Galko J., Gubka A., Vakula J., Brutovský D.: Porovnanie odchytov lykožrúta smrekového (Ips typographus L.) (Coleoptera: Scolytidae) do feromónových lapačov kanadskej a európskej produkcie [Comparison of catches of the spruce bark beetle (Ips typographus L.) (Coleoptera: Scolytidae) in pheromone traps of Canadian and European production] [ celý text ]

Ištoňa J., Čaboun V.: Trendová analýza vlhkostného režimu pôd v 2. až 5. vegetačnom stupni Kremnických vrchov v rokoch 2004 – 2009 [Trend analysis of forest soils moisture regime in the 2nd up to the 5th altitudinal vegetation zones in Kremnické Mts. in the years 2004–2009] [ celý text ]

Škvareninová J.: Priebeh jarných fenologických fáz na generatívnych orgánoch autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) zo Slovenska [The course of spring phenological stages observed for the generative organs of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) from its autochthonous populations in Slovakia]  [ celý text ]

Leontovyč R., Kunca A., Longauerová V.: Využitie biologických metód pri potláčaní vybraných hubových patogénov [Application of biological methods for
suppression of several fungal pathogens]
[ celý text ]

Referáty – Discussion paper

Tománek J., Volný C., Klč P.: Výzkum současného stavu porušenosti sítě odvozních cest ve flyšovém území lesní správy Ostravice [The Examination of main logging roads current failure in flysh area of forest management unit Ostravice] [ celý text ]

Správy – Reports

Štefančík I.: Medzinárodná vedecká konferencia „Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních“ [ celý text ]

Recenzie – Reviews

Lásková J.: E. Rametsteiner, G. Weiss, P. Ollonqvist, B. Slee – Politická integrácia a koordinácia: inovácie a lesnícky sektor v Európe [ celý text ]

Kohán Š.: E. Fűhrer, K. Rédei, B. Tóth (eds.): Űltetvényszerű fatermesztés – 2. (Plantážny spôsob pestovania drevín – 2.) [ celý text ]

Kronika – Chronicle

Bavlšík J.: Životné jubileum, 65 rokov doc. Ing. Ivana Hericha, CSc. [ celý text ]

Bucha T.: Za docentom Milanom Voškom [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu