číslo 1/2011

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Pôvodné práce – Original papers

Konôpka J.: Veda a výskum – základný zdroj poznania a inovačných podnetov [Science and research – basic source of knowledge and innovation incentives] [ abstrakt ]    [ celý text  ]

Brutovský D., Galko J., Maľová M.: Efektívnosť odchytu podkôrneho hmyzu do feromónových lapačov v atypických podmienkach [Catch efficiency
of bark beetles to pheromone trap in atypical conditions]
[ abstrakt ]    [ celý text ]

Malkovský Z., Klč P.: Výzkum vybraných faktorů a dopadů těžebně-dopravní činnosti na povrch lesní půdy a lesní porosty ve vybraných oblastech národního parku Šumava [Research on some factors and impacts of logging-transportation activities on the surface of forest soil and on forest stands in chosen regions of the National Park Šumava] [ abstrakt ]   [ celý text ]

Lišková M.: Laimaphelenchus penardi (Steiner, 1914) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 (Nematoda: Aphelenchida) v dreve a kôre Picea abies na Slovensku [Laimaphelenchus penardi (Steiner, 1914) Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941 (Nematoda: Aphelenchida) in the wood and bark of Picea abies in Slovakia] [ abstrakt ]    [ celý text ]

Štefančík I.: Štruktúra a vývoj porastov duba červeného (Quercus rubra L.) s rozdielnym funkčným zameraním [Structure and development of red oak (Quercus rubra L.) stand with different functions] [ abstrakt ]    [ celý text ]

Zúbrik M., Kalmárová G.: Toxicita vodných výluhov vybraných rastlín pre larvy mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. (Lep.: Lymantriidae) [Toxicity of water leachs of some plants for the larvae of gypsy moth (Lymantria dispar L.) (Lep.: Lymantridae)] [ abstrakt ]    [ celý text ]

Kohán Š.: Hodnotenie výsledkov výskumu pestovania topoľov pri aplikácii rozličných technológií na Slovensku [Assessment of the results of research on poplars cultivation with applying various technologies in Slovakia] [ abstrakt ]    [ celý text ]

Moravčík M., Schwarz M., Balogh P.: Návrh nového systému kategorizácie lesov a jeho uplatnenia [Proposal of a new system of forest categorization and its application] [ abstrakt ]    [ celý text ]

Referáty – Discussion paper

Halaj D.: Prehľad marketingových nástrojov podporujúcich využitie dreva ako obnoviteľného zdroja energie [Outline of the marketing tools supporting the utilization of wood as a renewable energy resource] [ abstrakt ]    [ celý text ]
 

Správy – Reports

Balogh, P.: Odborný seminar „Les a voda“ [Seminar “Forest and Water”] [ celý text ]

Kohán Š.:  Medzinárodná investičná konferencia „Košice Invest 2010“ [International conference on investments “Košice Invest 2010”] [ celý text ]

Recenzie – Reviews

Marušák R.: Quo vadis lesníctvo, perspektívy do budúcnosti. Zborník referátov z vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti životného jubilea - 70. výročia narodenia doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc. [Quo vadis forestry, prospects for future. Proceedings from scientific conference held on the occasion of life jubilee – 70th birthday of doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.] [ celý text ]

Konôpka J.: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti [Strategy of the development of Slovak society] [ celý text ]

Lásková J.: M. Kovalčík, Z. Kolláriková, Z. Sarvašová, J. Tutka a kol.: Zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov lesného hospodárstva [Increasing competitiveness of forestry subjects] [ celý text ]

Kronika – Chronicle

Klč P.:  K životnímu jubileu doc. Ing. Jiřího Dobiáše, CSc. [On the life jubilee of doc. Ing. Jiří Dobiáš, CSc.] [ celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu