číslo 2/2011

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

obal_fin_2_11

Pôvodné práce – Original papers

Šmelko Š., Šebeň V., Priwitzer T.: Odvodenie suchej objemovej hmotnosti a zásoby uhlíka v nadzemnej dendromase z výberovej inventarizácie v lesnom horskom ekosystéme biosférickej rezervácie Poľana [Determination of dry wood density and carbon stock in aboveground dendromass from sampling forest inventory in mountain forest ecosystem of the Biosphere Reserve Poľana] [ pozri pdf ]

Pacalaj M, Gömöry D., Longauer R.: Modelovanie dopadov prirodzenej a umelej obnovy na genetickú štruktúru. 1. čistý smrekový porast [Modelling the effects of natural and artificial regeneration on genetic structure. 1. Pure spruce stand] [ pozri pdf ]

Machanský M.: Objektivizácia rubnej doby smrečín na lesnom majetku [Optimal Forest Rotation at Forest Property] [ pozri pdf ]

Lásková J., Posavec S.: Forest management in Croatia focusing on innovation [Forest Management in Croatia Focusing on Innovation] [ pozri pdf ]

Referáty – Discussion paper

Gubka A., Vakula J., Galko J.: Skúsenosti s chovom podkôrneho hmyzu v laboratórnych podmienkach [Experience with bark beetle breeding under laboratory conditions] [ pozri pdf ]

Správy – Reports

Máliš F.:  Medzinárodný odborný seminár Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa“ [International workshop “Forestry typology and forest monitoring”] [ pozri pdf ]

Recenzie – Reviews

Konôpka J.: I. Herčko – Banícka a lesnícka akadémia, Banská Štiavnica [Mining and Forestry Academy, Banská Štiavnica] [ pozri pdf ]

Kronika – Chronicle

Konôpka J.: Jubilant Dr. Ing. Štefan Kohán, CSc.  [A jubilee of Dr. Ing. Štefan Kohán, CSc.] [ pozri pdf ]

Konôpka J.: Ing. Jozef Paulenka, CSc. 65-ročný [Ing. Jozef Paulenka, CSc. 65-year old] [ pozri pdf ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu