číslo 4/2011

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

obalka_4_2011_Stránka_1

 

 

 

 

 

 

Pôvodné práce – Original papers

Bucha, T., Juriš, M., Vladovič, J.: Odvodenie 3-D modelu lesného porastu a detekcia korún stromov z leteckých snímok s vysokým rozlíšením [Derivation of a 3-D forest canopy model and detection of tree crowns from high-resolution aerial photos] [ pozri pdf  ]

Fleischer, P., Homolová, Z.: Dlhodobý výskum ekologických pomerov v spoločenstve smrekovcových smrečín vo Vysokých Tatrách po prírodných disturbanciách [Long-term research on ecological condition in the larch-spruce forests in High Tatras after natural disturbances] [ pozri pdf  ]

Pacalaj, M., Gömöry, D., Longauer, R.: Modelovanie dopadov prirodzenej a umelej obnovy na genetickú štruktúru. 2. nezmiešaný jedľový porast [Modeling of impacts of natural and artificial regeneration on genetic structure. 2. single stand of silver fir] [ pozri pdf  ]

Bartko, M.: Aktuálne výsledky testovania a nová rajonizácia topoľov na Slovensku [Recent results of poplar testing and regionalization of poplar clone in Slovakia] [ pozri pdf  ]

Šmelková, Ľ., Šmelko, Š.: Vzájomné vzťahy umelej a prirodzenej obnovy lesa na kalamitisku vo Vysokých Tatrách po štyroch rokoch od známej veternej smršte [Relationships between artificial and natural regeneration of forest growing on wind-throw area in High Tatras four years since the wind storm] [ pozri pdf  ]

Referáty – Discussion papers

Kohán, Š.: Charakteristika prírodných spoločenských pomerov Libanonu a hodnotenie zachovalých cédrov [Characteristics of Lebanese natural
and social conditions and evaluation of preserved cedars]
[ pozri pdf  ]
Kovalčík, M., Sarvašová, Z., Moravčík, M., Mackov, Z.: Verejné kompenzačné mechanizmy a ich uplatňovanie pri verejnoprospešných funkciách lesa: Príklady zo Slovenska a zo zahraničia [Public compensation mechanisms and their implementation in public forest functions: Slovak and foreign examples] [ pozri pdf  ]
 

Správy – Reports

Greguška, B.: Šiesta konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe [FOREST EUROPE, Oslo, Norway, 14-16 Juny 2011] [ pozri pdf  ]

Štefančík, I.: Medzinárodná vedecká konferencia „Stabilizace funkcií lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí“ [International scientific conference "Stabilization of forest functions in anthropogenically disturbed and shifting environmental conditions"] [ pozri pdf  ]

Recenzie – Reviews

Štulajter, F.: Výskum smrečín destabilizovaných škodlivými činiteľmi [Research on spruce stands destabilized by harmful agents] [ pozri pdf  ]

Konôpka, J.: Rudolf Midriak – Erodované spustnuté pôdy na Slovensku [Eroded and deserted soil Slovakia]  [ pozri pdf  ]

Kronika – Chronicle

Konôpka, J.: Ing. Ladislav Finta, CSc. sa dožil významného životného jubilea 80 rokov [Ing. Ladislav Finta, CSc. celebrates an important life jubilee of 80 years] [ pozri pdf  ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu