číslo 1/2012

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 58, č. 1/2012

obal_1_12

 

 

 

 

 

 

 

Pôvodné práce – Original papers

Herich, Ivan: Porovnanie skutočného a modelového vývoja stredných výšok a hrúbok smreka a buka počas dvoch decénií vo výberových súboroch porastov [Real and model development comparison of spruce and beech mean heights and diameters during two decade in the sampling sets of forests]  [celý článok]

Štefančík, Igor – Strmeň, Slavomír: Zhodnotenie štruktúry, rastu a vývoja dubového porastu (Quercus petraea (Mattusch.) Liebl.) postihnutého v minulosti hromadným hynutím [Assessment of structure, growth and development of oak stand (Quercus petraea (Mattusch.) Liebl.) affected by mass decay in the past] [celý článok]

Šmelko, Štefan: Biometrické postupy vhodné na objektivizáciu údajov o lese, overené počítačovými simuláciami na digitálnych modeloch lesných porastov [Biometric approaches applicable for objectification of forest information, tested by computer simulations using digital models of forest stands] [celý článok]

Bošeľa, Michal: Priestorová variabilita bonít smreka a buka vo vzťahu ku geomorfologickému členeniu SR na základe údajov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (2005 – 2006) [Spatial variability of spruce and beech site index in relation with geomorfological division in Slovakia from data of National Forest Inventory and Monitoring] [celý článok]

Tuček, Ján, Koreň, Milan – Smreček, Róbert: Databáza lesnej cestnej siete: nové riešenia starého problému [Creation and Application of Forest Roads Network Database in Geoinformation Technologies Environment] [celý článok]

Referáty – Discussion paper

Štefančík, Igor: Rekonštrukcie nezmiešaných smrekových porastov – významný nástroj obhospodarovania [Conversion of pure spruce stands – an important tool of its management] [celý článok]

Správy – Reports

Konôpka, Jozef: Poslání lesů v majetku státu [Mission of state-owned forest] [celý článok]

Recenzie – Reviews

Raši, Rastislav: Správa o stave lesov Európy 2011, Status a trendy trvalo udržateľného lesného hospodárstva v Európe [State of Europe's Forests 2011, Status & Trends in Sustainable Forest Management in Europe] [celý článok]

Kronika – Chronicle

Greguš, Ctibor: Odišiel Ing. J. Grék, CSc. [celý článok]

Moravčík, Martin: Jubilant Ing. M. Radocha, CSc. [Jubilee of Ing. Marián Radocha, CSc.] [celý článok]

NSRV ARVI NSRV
tomenu