číslo 2/2012

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 58, č. 2/2012

obal_2_12

 

 

 

 

 

 

 

Pôvodné práce – Original papers

Kurth, Winfried – Kniemeyer, Ole and Sloboda, Branislav: Forest structure, competition and plant-herbivore interaction modelled with Relational Growth Grammars [Modelovanie štruktúry lesných porastov, konkurencie a interakcie medzi herbivormi pomocou relačných rastových tabuliek] [celý článok]

Sedmák, Róbert – Scheer, Ľubomír – Melcerová, Andrea: Návrh a validácia matematického modelu zmien kvality stromov a porastov [Proposal and validation of the mathematical model of stem quality changes of the individual trees and stands] [celý článok]

Konôpka, Jozef – Greppel, Eduard – Lipták, Ján Prirodzená alebo umelá obnova borovicových porastov na Záhorí [Natural or artificial regeneration of pine stands in Záhorie] [celý článok]

Sačkov, Ivan: Porovnanie dvoch alternatívnych metód kalkulácie zásob dendromasy [Comparison of two alternative methods for the calculation of dendromass]  [celý článok]

Zaušková, Ľubica – Midriak, Rudolf – Šebeň, Vladimír: „Biele plochy“ z pohľadu pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny [“White areas” (forests on non-forest land) from the viewpoint of abandoning agricultural landscape] [celý článok]

Referáty – Discussion papers

Konôpka, Jozef: Manažment hydrických funkcií lesov [Forest hydric-water management] [celý článok]

Valtýni, Július: Príspevok k histórii chovu srnčej zveri [Contribution to the History of Roe Deer Management] [celý článok]

Správy – Reports

Kovalčík, Miroslav: Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva SR [Current issues in forestry economics of the SR] [celý článok]

Kunca, Aandrej: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012 – 21. ročník medzinárodnej konferencie [Current issues of forest protection 2012 – 21st International Conference] [celý článok]

Recenzie – Reviews

Vacek, Stanislav: M. Kamenský, I. Štefančík I. –  Zásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach [Principles of differentiated forest silviculture in the various environmental conditions] [celý článok]

Hlásny, Tomáš: J. Feranec a kol. – Slovensko očami satelitov [Slovakia through the eyes of satellites] [celý článok]

Kronika – Chronicle

Konôpka, Jozef: 100 rokov od narodenia profesora Františka Papánka [The 100th birthday anniversary of Professor František Papánek] [celý článok]

Štulajter, František: Životné jubileum Ing. Jána Švančaru [Jubilee of Ing. Ján Švančara] [celý článok]

NSRV ARVI NSRV
tomenu