číslo 3/2012

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 58, č. 3/2012

obal_3_12

 

 

 

 

 

 

 

Pôvodné práce – Original papers

………Kohán, Štefan: Hodnotenie výsledkov výskumu pestovania topoľov v radových výsadbách na nelesných pôdach Východoslovenskej nížiny – Assessment of the research on growing poplars in row planting on non-forest land in the Eastern Slovak Lowland  [celý článok]

Galko, Juraj – Nikolov, Christo Rell, Slavomír Vakula, Jozef Gubka, Andrej: Analýza požerkov podkôrnika dubového Scolytus intricatus (Ratz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – The European Oak Bark Beetle Scolytus intricatus (Ratz.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) Galleries Analysis  [celý článok]

Kulla, Ladislav Šebeň, Vladimír: Prvé skúsenosti s uplatnením neceloplošnej umelej obnovy kalamitnej holiny na demonštračnom objekte Husárik – An experiment with non-whole-area reforestation of calamity clearing on the demonstration area Husárik [celý článok]

Referáty – Discussion papers

Bajcar, Vladimír Longauer, Roman: Poznatky o biológii, reprodukčných procesoch a genofonde jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior L.) a jaseňa úzkolistého (Fraxinus angustifolia Vahl.) – Knowledge on biology, reproduction procesess and genetic resources of European common ash and narrow-leaved ash [celý článok]

Valtýni, Július: Príspevok k histórii chovu muflónov na Slovensku – Contribution to the History of Mouflon Management in the Slovakia  [celý článok]

Správy – Reports

Šípková, Želmíra Konôpka, Jozef: Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve. Informačná konferencia s medzinárodnou účasťou – Positive past heritage to the more effective work in forestry. Information conference with an international participation  [celý článok]

Sarvašová, Zuzana: Správa z prvej konferencie IUFRO Divízie 9 Lesnícka politika a ekonomika  – Report from the first IUFRO Conference Division 9 Forest Policy and Economics  [celý článok]

Šebeň, Vladimír: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: Poznatky, skúsenosti, odporúčania pre prax  – Reconstruction of non-native spruce forests: Knowledge, experience, recommendations for praxis  [celý článok]

Recenzie – Reviews

Konôpka, Jozef: Rudolf Midriak a kol.: Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska – Waste lands and landscape abandoning in Slovakia  [celý článok]

Štefančík, Igor: Katarína Střelcová, Zuzana Sitková, Daniel Kurjak, Jaroslav Kmeť (eds.): Stres suchom a lesné ekosystémy (Aktuálny stav a výsledky výskumu)  – Stress caused by dryness and forest ecosystems (Current status and research results)  [celý článok]

Šmelko, Štefan Scheer, Ľubomír: Marijan Kotar: Raziskovalne metode v upravljanju z gozdnimi ekosistemi. (Výskumné metódy v manažmente lesných ekosystémov) – Research methods in the management of forest ecosystems [celý článok]

Pacalaj, Marian: Ladislav Kulla, Zuzana Sitková: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: poznatky, skúsenosti, odporúčania – Reconstruction of non-native spruce forests: Knowledge, experience, recommendations  [celý článok]

Kronika – Chronicle

Radocha, Marián.: 90 rokov od narodenia Ing. Emila Kubašáka, CSc.  – 90th anniversary of Ing. Emil Kubašák, CSc.  [celý článok]

Zúbrik, Milan: doc. Ing. Miroslav Čapek, DrSc. by sa v auguste dožil 85 rokov – In August we commemorate the 85th Jubilee of Doc. Ing. Miroslav Čapek, DrSc. [celý článok]

NSRV ARVI NSRV
tomenu