číslo 4/2012

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 58, č. 4/2012

LC_obal_4_12

 

 

 

 

 

 

Pôvodné práce – Original papers

………Moravčík, Martin – Konôpka, Jozef a kolektív.: Kľúčové problémy lesníctva, spracovania dreva a poľovníctva – návrhy na ich riešenie. [ Key issues of forestry, wood-processing industry and hunting – addressing them and proposals ]  [ celý článok ]

Nič, Juraj Benčaťová, Blažena: Vplyv rozdielneho zápoja na dynamiku spoločenstiev jarabinových smrečín. [ The impact of canopy density on dynamics of the rowan-Norway spruce communities ] [ celý článok ]

Brandýsová, Veronika Bucha, Tomáš: Vplyv prízemnej vegetácie a podrastu na priebeh fenologickej krivky bukových porastov odvodenej z údajov MODIS. [ Effect of understory vegetation and undergrowth on course of phenological curve of beech forests derived from MODIS ]  [ celý článok ]

Vološčuk, Ivan: Štruktúra a vývojová dynamika lesných ekosystémov s borovicou limbovou (Pinu cembra L.) pod hornou hranicou lesa vo Vysokých Tatrách [ The Structure and Development Dynamic of Forest Ecosystems with Swiss stone pine (Pinus cembra L.) under upper timberline in the High Tatras ] [ celý článok ]

Referáty – Discussion papers

Štefančík, Igor Priwitzer, Tibor Sitková, Zuzana:  Výskumno-účelový objekt „Komárnik“ a jeho význam v súčasnosti. [ Experimental object „Komárnik“ and its current importance ] [ celý článok ]

Valtýni, Július: Príspevok k histórii  zahrádzania bystrín. [ Contribution to the History of Torrent Control ] [ celý článok ]

Správy – Reports

Smreček, Róbert Tuček, Ján: Konferencia Implementation of DSS tools into the forestry practice 10. – 12. máj 2012 [ celý článok ]

Zeidler, Miroslav   Banaš, Marek Zahradník, David.: Borovice kleč v alpínskem stupni Hrubého Jeseníku [ celý článok ]

Sarvašová, Zuzana Lásková, Jana: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum Carpaticum 2012 [ celý článok ]

Galko, Juraj: First record of the ambrosia beetle, Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Slovakia [ celý článok ]

Recenzie – Reviews

Lipták, Ján: Jozef Konôpka, Vladimír Šebeň, Bohdan konôpka: Obnova lesa na Slovensku  [ celý článok ]

Konôpka, Bohdan: Stefano Mancuso (ed.): Measuring roots. An Updated Approach. (Meranie koreňov. Aktualizovaný stav) [ celý článok ]

Kronika – Chronicle

Konôpka, Jozef: Ing. Vladimír Čermák, CSc. – nedožitých 90 rokov   [ celý článok ]

Radocha, Marián – Konôpka, Jozef: Osemdesiatiny Ing. Jozefa Kerna, CSc. [ celý článok ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu