číslo 1/2013

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 59, č. 1/2013

obal_1_2013

 

 

 

 

 

Pôvodné práce – Original papers

………Šmelko, Štefan: Nový pohľad na vlastnosti a použiteľnosť kruhových a relaskopických skusných plôch pri inventarizácii a monitorovaní lesných ekosystémov [New view of properties and applicability of the circular and relascopic sample plots for the inventory and monitoring of the forest ecosystems]  [celý text ]

Vladovič, Jozef – Bucha, Tomáš: Inovatívne prístupy v mapovaní a posudzovaní štruktúry a textúry spoločenstiev a porastov v horských lesoch Nízkych Tatier [Innovative approaches in mapping and assessing the structure and texture of mountain forest stands in Low Tatras] [celý text ]

Bútorová, Jana: Príspevok k problematike určovania špecifickej hmotnosti subhorizontov opadu lesných pôd [Contribution to particle density determination issues of forest soils litter subhorizons] [celý text ]

Kunca, Andrej – Leontovyč, Roman: Laboratory experiments with growth potential of Cenangiumferruginosumtested on natural nutrition soils [Laboratórne pokusy s potenciálnym rastom Cenangium ferruginosum na prírodných živných pôdach] [celý text ]

Referáty – Discussion papers

Machanský, Milan: Vymedzenie úrovní hospodársko-úpravníckeho plánovania a ich možných výstupov pre lesnícku prax na Slovensku [Definition of forest planning levels and their feasible outputs for forestry practice in Slovakia] [celý text ]

Pilková, Ivana: Zmeny druhového zloženia Bábskeho lesa po ťažbe dreva [Changes of species compositions of the Bab forest after logging] [celý text ]

Správy – Reports

Kovalčík, Miroslav: Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR [Actual issues of the forestry economy and politics of the Slovak Republic] [celý text ]

Tóthová, Slávka: Využitie popolov zo spaľovania biomasy v lesníctve [Utilization of ashes from the biomass combustion in forestry] [celý text ]

Recenzie – Reviews

Konôpka, Bohdan: Marek Fabrika, Hans Pretzsch: Analýza a modelovanie lesných ekosystémov [Analysis and modelling of forest ecosystems] [celý text ]

Konôpka, Jozef: Milan Barna, Ján Kulfan, Eduard Bublinec: Buk a bukové ekosystémy Slovenska [Beech and beech ecosystems in Slovakia] [celý text ]

Kronika – Chronicle

Konôpka, Jozef: Nedožitých deväťdesiat rokov prof. Ing. Miroslava Stolinu, DrSc. [Commemorating the nearly 90th Jubilee of prof. Ing. Miroslav Stolina, DrSc.] [celý text ]

Szarka, Peter: Životné jubileum – 60 rokov, Ing. Jána Bavlšíka [60th jubilee of Ing. Ján Bavlšík] [celý text ]

Greguš, Ctibor – Kellerová, Daniela: Životné jubileum prof. Ing. Eduarda Bublinca, CSc. [Life jubilee of prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.] [celý text ]

NSRV ARVI NSRV
tomenu