cislo 2/2013

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 59, č. 2/2013

FJ_obal_2_Stránka_1

 

 

 

 

 

 

Pôvodné práce – Original papers

………Kulla, Ladislav – Bošeľa, Michal: Koncept geobiotopu ako možnej vyššej stanovištnej jednotky pre diferencovanie manažmentu lesov / The concept of geo-biotope as a possible superior site unit for differentiation of forest management [pdf]

Bucha, Tomáš – Slávik, Martin – Hatala, Norbert – Bartko, Martin: Zhodnotenie zdravotného stavu lesov v inundačnej oblasti Dunaja v úseku Dobrohošt – Sap z leteckých multispektrálnych snímok z roku 2011 / Evaluation of forest health condition in the inundation area of Danube, section Dobrohošť – Sap from aerial multispectral images in 2011 [pdf]

Herich, Ivan: Analýza aktuálneho zvyšovania produkcie lesov SR na základe údajov LHP / Analysis of the actual increase of forest production in Slovakia based on the data from forest management plans [pdf]

Tomaštík, Julian – Žilka, Martin: Použiteľnosť elektronických pomôcok pre buzolové meranie v lesníckom mapovaní a výskume / Applicability of electronic instruments for compass measurement in forestry mapping and research [pdf]

Kovalčík, Miroslav – Mühlberg, Chhristoph – Oberwimmer, Roland –  Pretterhofer, Erhard – Felix, Christian – Gabathuler, Michael – Holtkämper, Volker– Kies, Uwe – Soloviy, Ihor– Pahl, Iris: SWOT strategies for forestry logistics in six European regions / SWOT stratégie v oblasti logistiky lesného
hospodárstva v šiestich európskych regiónoch [pdf]

 

Referáty – Discussion papers

Konôpka, Jozef – Šebeň, Vladimír – Konôpka, Bohdan: Dynamika obnovy a vývoja lesných porastov na Slovensku počas ostatných piatich desaťročí / Dynamics of regeneration and development of forest stands in Slovakia during the last five decades [pdf]

 

Správy – Reports

Škvarenina, Jaroslav – Gašperan, Peter – Gömöryová, Erika: Seminár pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Rudolfa Šályho, DrSc. / Seminar on the occasion of the life jubilee of prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc. [pdf]

Kunca, Andrej: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2013 – 22. ročník medzinárodnej konferencie / Current issues of forest protection 2013 – 22 International Conference [pdf]

 

Recenzie – Reviews

Konôpka, Jozef: G. Juhásová, K. Adamčíková, M. Kobza, E. Ondrušková: Gaštan jedlý na Slovensku. Perspektívy jeho ochrany a pestovania / Castanea sativa in Slovakia [pdf]

 

Kronika – Chronicle

Konôpka, Jozef: Nedožitých 90 rokov Ing. Jozefa Urgelu, CSc. / We commemorate the nearly 90th jubilee of Ing. Jozefa Urgelu, CSc. [pdf]

Konôpka, Jozef: Ing. Ján Lipták, CSc. sa dožil sedemdesiatpäť rokov / 75th anniversary of Ing. Ján Lipták, CSc. [pdf]

NSRV ARVI NSRV
tomenu