číslo 3/2013

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícky časopis - Forestry Journal, roč. 59, č. 3/2013

 

obal_3_13

 

 

 

 

 

 

 

Konôpka, Jozef – Konôpka, Bohdan – Šebeň, Vladimír: Foreword / Úvod [pdf]

 

Original papers

………Pajtík, Jozef – Konôpka, Bohdan – Marušák, Róbert : Above-ground net primary productivity in young stands of beech and spruce / Čistá primárna produkcia nadzemnej biomasy v mladinách buka a smreka [pdf]

Konôpka, Bohdan – Pajtík, Jozef – Maľová, Miriam: Fine root standing stock and production in young beech and spruce stands / Zásoba a produkcia jemných koreňov v bukovej a smrekovej mladine [pdf]

Šebeň, Vladimír – Bošeľa, Michal – Konôpka, Bohdan – Pajtík, Jozef: Indices of tree competition in dense spruces stand originated from natural regeneration / Indikátory stromovej kompetencie v prehustenej smrečine vzniknutej z prirodzenej obnovy [pdf]

Bošeľa, Michal – Pajtík, Jozef – Konôpka, Bohdan – Šebeň, Vladimír – Vida, Tomáš: : Modelling effects of weather condition on seasonal dynamics of the stem circumference increment in a mixed stand of Norway spruce and European beech / Modelovanie vplyvu klimatických podmienok na sezónnu dynamiku prírastku obvodu kmeňa v zmiešanom smrekovo-bukovom poraste [pdf]

Priwitzer, Tibor – Capuliak, Jozef – Bošeľa, Michal – Schwarz, Matej: Preliminary results of soil respiration in beech, spruce and grassy stands / Priebežné výsledky z pôdnej respirácie v bučine, smrečine a trávnom poraste [pdf]

Máliš, František – Konôpka, Bohdan – Maľová, Miriam:  Post-harvest biomass stock and productivity of Calamagrostis epigejos community under beech and spruce forest stand / Poťažbová zásoba a produkcia spoločenstva s prevahou Calamgrostis epigejos pod bučinou a smrečinou [pdf]

Discussion paper

Konôpka, Bohdan – Pajtík, Jozef – Šebeň, Vladimír – Bošeľa, Michal – Máliš, František – Priwitzer, Tibor – Pavlenda, Pavel: The Research Site Vrchslatina – an experimental design and the main aims / Výskumný objekt Vrchslatina – experimentálny dizajn a hlavné ciele [pdf]

Reports

Šebeň, Vladimír – Konôpka, Bohdan: Scope and tasks of the research project “Effect of intra- and inter-specific competition on production ecology in beech and spruce stands” / Zameranie a ciele výskumného projektu „Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka“ [pdf]

Reviews

Konôpka, Bohdan: Matyssek, R., Schnyder, H., Osswald, W., Ernst, D., Munch, J.C., Pretzsch, H. (editors): Growth and Defence in Plants. Resource Allocation and Multiple Scales / Rast a obrana rastlín. Alokácia zdrojov a paralelné systémy [pdf]

Chronicle

Konôpka, Jozef: Prof. Miroslav M. Grandtner – orbituary / Prof. Miroslav M. Grandtner – nekrológ [pdf]

NSRV ARVI NSRV
tomenu