číslo 1/2014

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

obal_1_2014b

 

Lesnícky časopis - Forestry Journal,
roč. 60, č. 1/2014

 

 

 

 

[Pozri celé číslo – see full issue pdf]

Editoriál – Editorial

  • Konôpka, Bohdan – Hlásny, Tomáš – Holuša, Jaroslav: Introducing the 60th volume of the journal with a thematic issue on drought-forest interactions [pdf]

Pôvodné práce – Original papers

  • Hlásny, Tomáš – Mátyás, Csaba – Seidl, Rupert – Kulla, Ladislav – Merganičová, Katarína – Trombik, Jiří – Dobor, Laura – Barcza, Zoltán – Konôpka, Bohdan: Climate change increases the drought risk in Central European forests: what are the options for adaptation? / Klimatická zmena zvyšuje riziko sucha v stredoeurópskych lesoch: Aké sú možnosti adaptácie? [pdf]
  • Sitková, Zuzana – Nalevanková, Paulína –  Střelcová, Katarína – Fleischer, Peter, Jr. – Ježík, Marek – Sitko, Roman – Pavlenda, Pavel – Hlásny, Tomáš: How does soil water potential limit the seasonal dynamics of sap flow and circumference changes in European beech? / Ako vodný potenciál pôdy limituje sezónnu dynamiku transpiračného prúdu a zmien obvodov kmeňa u buka lesného [pdf]
  • Priwitzer, Tibor – Kurjak, Daniel – Kmeť, Jaroslav – Sitková, Zuzana – Leštianska, Adriana: Photosynthetic response of European beech to atmospheric and soil drought / Fotosyntetická reakcia buka lesného na atmosférické a pôdne sucho [pdf]
  • Lukasová, Veronika – Vasiľová, Ivana – Bucha, Tomáš – Snopková, Zora – Škvarenina, Jaroslav: Effect of biometeorological variables on the onset of phenophases derived from MODIS data and visual observations / Vplyv biometeorologických premenných na nástup fenofáz odvodených z MODISu a z vizuálnych pozorovaní [pdf]
  • Konôpka, Bohdan – Pajtík, Jozef – Bošeľa, Michal – Hlásny, Tomáš – Sitková, Zuzana: Inter- and intra-annual dynamics of height increment in young beech and spruce stands in relation to tree size and weather conditions / Vnútro- a medziročná dynamika výškového prírastku v mladých porastoch buka a smreka vo vzťahu k veľkosti stromu a poveternostným podmienkam [pdf]
  • Vakula, Jozef – Sitková, Zuzana – Galko, Juraj – Gubka, Andrej Zúbrik, Milan – Kunca, Andrej – Rell, Slavomír:  Impact of irrigation on the gallery parameters of spruce bark beetle (Ips typographus L., Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) / Vplyv zavlažovania na parametre požerkov lykožrúta smrekového (Ips typographus L., Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) [pdf]

Správy – Reports

  • Hlásny, Tomáš – Sitková, Zuzana: Ecophysiological and spatial aspects of drought effect on forest stands: Project description – Ekofyziologické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné porasty: Opis projektu [pdf]
  • Bucha, Tomáš – Barka, Ivan: Report from the business trip in China / Správa zo zahraničnej pracovnej cesty v Číne [pdf]
NSRV ARVI NSRV
tomenu