číslo 2/2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

obal_2_predna_2014

Lesnícky časopis - Forestry Journal,
roč. 60, č. 2/2014

 

 

 

 

[Pozri celé číslo – see full issue pdf]

Pôvodné práce – Original papers

 • Bošeľa, Michal – Konôpka, Bohdan – Šebeň, Vladimír – Vladovič, Jozef – Tobin, Brian: Modelling height to diameter ratio – an opportunity to increase Norway spruce stand stability in the Western Carpathians / Modelovanie štihlostného kvocientu – možnosti zvýšenia statickej stability smrekových porastov v Západných Kapratoch [pdf]
 • Kašpar, Jan – Marušák, Róbert – Sedmák, Róbert: Spatial and non-spatial harvestscheduling versus conventional timber indicator in over-mature forests / Prostorové a neprostorové plánování těžeb versus tradiční těžební ukazatelé v lesích s přestárlou věkovou strukturou [pdf]
 • Papaj, Vladimír – Sedliak, Maroš – Tuček, Ján: Vplyv vybraných morfometrických charakteristík na poškodenia lesa vetrom na území Nízkych Tatier / Effect of selected morphometric characteristics on the incidence of wind damage to forest in the Low Tatras Mts. (Slovakia) [pdf]
 • Machanský, Milan: Aplikácia metód zisťovania zásoby dreva v lesných porastoch na Slovensku v období 2001 – 2010 / Application of methods of growing stock estimation in the forests of Slovakia between 2001–2010 [pdf]
 • Gubka, Karol – Pittner, Ján: Analýza početnosti a znakov ovplyvňujúcich kvalitu jedincov duba červeného (Quercus rubra L.) v obnovovanom poraste / Analysis of abundance and quality characteristics of individuals in a regenerated Northern red oak (Quercus rubra L.) stand [pdf]

Referáty – Discussion papers

 • Kubeček, Jiří – Štefančík, Igor – Podrázský, Vilém – Longauer, Roman: Výsledky výzkumu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii/Mirb./ Franco) v České republice a na Slovensku – přehled / Results of the research of Douglas-fir in the Czech Republic and Slovakia: a review [pdf]
 • Čerevková, Andrea – Mota, Manuel – Vieira, Paulo: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle 1970 – háďatko borovicové: hrozba pre európske lesy / Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle 1970 – pinewood nematode: a threat to European forests [pdf]

Správy – Reports

 • Konôpka, Bohdan – Bošeľa, Michal: Prvé zasadanie novej redakčnej rady Lesníckeho časopisu - Forestry Journal / The first meeting of the new editorial board of Lesnícky časopis - Forestry Journal [pdf]
 • Šebeň, Vladimír: Dynamika rastu rovnorodých a zmiešaných lesov na Slovensku – seminár / Growth dynamics of homogenous and mixed forests in Slovakia – seminary [pdf]
 • Budincová, Miroslava – Kovalčík, Miroslav: Správa z odborného seminára Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR 2013 / Current issues in forestry economics and policy of the Slovak Republic 2013 [pdf]

Kronika – Chronicle

 • Konôpka, Jozef: Nedožitých 85 rokov Ing. Emila Sobockého, CSc. / In memory  of Ing. Emil Sobocký, CSc. on 85th anniversary of his birth [pdf]
NSRV ARVI NSRV
tomenu