číslo 3/2014

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Obal_3_2014

 

Lesnícky časopis - Forestry Journal,

roč. 60, č. 3/2014

 

 

 

 

[Pozri celé číslo – see full issue pdf]

 

Pôvodné vedecké práce – Original papers

  • Gömöryová, E., Fleischer, P., Gömöry, D.: Soil microbial community responses to windthrow disturbance in Tatra National Park (Slovakia) during the period 2006 – 2013Odozva pôdneho mikrobiálneho spoločenstva na veternú kalamitu v Tatranskom národnom parku (Slovensko) v období rokov 2006–2013 [pdf]
  • Grucmanová, Š, Holuša, J., Trombik, J., Lukášová, K.: Large larch bark beetle Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in the Czech Republic: analysis of population development and catches in pheromone traps – Lýkožrout modřínový Ips cembrae (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) v České republice: analýza vývoje populací a vzorků z feromonových lapačů [pdf]
  • Čihák, T., Hlásny, T., Stolarikova, R., Vejpustková, M., Marušák, R.: Biomass functions for the aboveground woody biomass in Small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) – Funkce pro hodnocení biomasy nadzemních částí lípy malolisté (Tilia cordata Mill.) [pdf]
  • Sarvašová, Z., Cienciala, E., Beranová, J., Vančo, M., Ficko, A., Pardos, M.: Analysis of governance systems applied in multifunctional forest management in selected European mountain regions – Analýza systémov governancie využívaných pri multifunkčnom manažmente lesov vo vybraných európskych horských oblastiach [pdf]
  • Blinkova, O., Ivanenko, O.: Co-adaptive system of tree vegetation and wood-destroying (xylotrophic) fungi in artificial phytocoenoses, Ukraine – Systém prispôsobenia sa stromovej vegetácie a drevokazných (xylotrofných) húb v antropogénnej fytocenóze, Ukrajina [pdf]
  • Ambrušová, L., Šulek, R.: Factors influencing forest owners and manager’s decision making about forestry services in logging-transport process – Faktory vplývajúce na rozhodnutia vlastníkov a obhospodarovateľov lesov o spôsobe zabezpečovania lesníckych služieb v ťažbovo-dopravnom výrobnom procese [pdf]

Referát – Discussion paper

  • Henke, M., Sloboda, B.: Semiautomatic tree ring segmentation using Active Contours and an optimised gradient operator – Poloautomatizovaná segmentácia ročných radiálnych kruhov stromov s využitím metódy „Active Contours“ a optimalizovaného gradientového operátora [pdf]

Správy – Reports

  • Kunca, A.: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2014 – 23. ročník medzinárodnej konferencie [pdf]
  • Šebeň, V., Konôpka, B.: Ôsmy ročník sympózia BIOGEOMON sa konal Bayreuthe (Nemecko) [pdf]

Kronika – Chronicle

  • Konôpka, J.: Profesor Rudolf Midriak – 75-ročné jubileum [pdf]
NSRV ARVI NSRV
tomenu