Projekty MOBIS a PRODECO

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Dňa 23. 5. 2017 sa v Modrej zasadačke Národného lesníckeho centra vo Zvolene konal vedecký workshop s názvom

Od alometrických vzťahov k produkčno-ekologickému výskumu lesnej vegetácie »

Odborní garanti podujatia boli: Organizační garanti podujatia boli:
Ing. Jozef Pajtík, PhD.
doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka
Ing. Vladimír Šebeň, PhD.
Ing. Hana Pavlednová, PhD.
Ing. Miriam Maľová, PhD.

 
Hlavným cieľom workshopu bolo prezentovať výsledky dosiahnuté v rámci riešenia úloh projektov APVV, konkrétne:

  • MOBIS - Matematické modely alokácie biomasy v mladých porastoch vybraných druhov listnatých drevín (zodpovedný riešiteľ Ing. Jozef Pajtík PhD.),
  • PRODECO – Produkčno–ekologické štúdie stromovej a prízemnej vegetácie po veľkoplošných disturbanciách (zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka). 

Nosným poslaním worskhopu bolo hľadať logické väzby medzi uvedeným projektmi a tiež prepojenia medzi výskumnými aktivitami vedeckých pracovníkov Národného lesníckeho centra - Lesníckeho výskumného ústavu, Technickej univerzity – Lesníckou fakultouSlovenskou akadémiou vied - Ústavom ekológie lesa.

 

Na workshope odzneli  prednášky zoskupené do troch tematických blokov:

Úvod k riešeným projektom

  • J. Pajtík a kolektív: Zámer a ciele projektu MOBIS »
  •  B. Konôpka a kolektív: Zámer a ciele projektu PRODECO »

Alometrické vzťahy a ich implementácia

  • J. Merganič, J. Schmidtová, J. Pajtík, B. Konôpka: Heteroskedasticita údajov vo vzťahu k presnosti a správnosti alometrických vzťahov »
  • J. Pajtík, B. Konôpka, V. Šebeň: Medzidruhové porovnanie štruktúry biomasy mladých lesných drevín »
  • P. Kaštier, B. Konôpka, J. Pajtík, J. Konôpka: Využitie alometrických vzťahov pri výpočte potravinového potenciálu jelenej zveri »

Produkčno-ekologické štúdie lesnej vegetácie

  • M. Barna, M. Bošeľa, B. Konôpka: Uhlíkový režim v bučinách s rôznymi postupmi hospodárenia – výsledky z ekologického experimentálneho stacionára »
  • B. Konôpka, J. Pajtík, F. Máliš, V. Šebeň, M. Maľová: Zásoba uhlíka v rastlinnej pokrývke na pokalamitnom území vo Vysokých Tatrách »
  • V. Šebeň, B. Konôpka, J. Pajtík: Vývoj zásob uhlíka v mladých porastoch buka a smreka »

Účastníci podujatia na základe odznených prednášok a následnej diskusie prijali závery workshopu, ktoré sa sformulovali do piatich oblastí. »

 

Vedecký workshop a táto stránka venovaná podujatiu vznikla vďaka  finančnej podpory z Agentúry na podporu vedy a výskumu v rámci zmlúv APVV-0584-12 a APVV-14-0086.

NSRV ARVI NSRV
tomenu