Medzinárodná spolupráca

skipmenu

tomenu

Skutočnosť, že percentom lesnatosti (41%) patrí Slovensko medzi špičku európskych krajín, postavila v histórii lesnícky výskum do významnej pozície vo vzťahu k národnému a medzinárodnému prostrediu. V oblasti domácej a medzinárodnej spolupráce NLC-LVÚ zachováva kontinuitu celkového smerovania NLC s dôrazom zaradenia sa do integračných štruktúr Európskeho a svetového výskumného priestoru. V kontexte Stratégie inteligentnej špecializácie SR (RIS3) sa NLC-LVÚ v novom programovacom období (2014-2020) zameriava na výskum, inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu.  Kľúčovými partnermi pre túto oblasť sú domáci partneri (Technická univerzita vo Zvolene, SAV, Lesy SR š.p., Výskumná stanica ŠL TANAP,  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenský Hydrometeorologický ústav.)

V spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja sa NLC-LVÚ pripravuje na predsedníctvo SR v Rade Európskej únie v roku 2016 a usporiadanie ôsmej ministerskej konferencie FOREST EUROPE v horizonte rokov 2019/2020.

Priebežne sa posilňuje integrácia predovšetkým na európskej úrovni bilaterálnou, transnacionálnou a regionálnou spoluprácou v oblasti vedy a výskumu, v prepojení na Európsky lesnícky inštitút, jeho projektové centrá  (MOUNTFOR), pracovné skupiny EFICEEC, Európsku Lesnícku technologickú platformu Brusel. Účasť SR na významných medzinárodných fórach, kongresoch, medzinárodných vedecko-odborných podujatiach,  sú dôkazom výrazného posunu profesionality slovenského lesníckeho výskumu v medzinárodnom prostredí.

 NLC-LVÚ rozvíja bohaté medzinárodné kontakty s inštitúciami rovnakého zamerania v krajinách V-4 (v rámci programov cezhraničných spoluprác), v európskych krajinách (v rámci Horizontu 2020), v juhovýchodnej Európe (v rámci programu SEE – South East Europe), v USA, Kanade, Číne (v rámci špeciálnych bilaterálnych schém), Ukrajine (v rámci programu ENPI). V pozícii rovnocenného profesionálneho partnera NLC-LVÚ posilňuje integráciu výskumu na medzinárodnej úrovni transnacionálnou a regionálnou spoluprácou v excelentných zahraničných konzorciách.

NLC-LVÚ využíva potenciál ťažiskových medzinárodných organizácií, sietí, medzinárodných panelov relevantných platforiem a klastrových iniciatív na profesionálne zastúpenie SR v oblasti lesníctva:

IUFRO: Medzinárodný zväz lesníckych výskumných organizácií, www.iufro.org

IUFRO je jednou z najväčších medzinárodných sietí lesníckeho výskumu s bohatou históriou, združujúcou 15 000 vedcov zo 700 členských inštitúcií, reprezentujúcich 110 krajín. Členstvo slovenských zástupcov v pracovných skupinách IUFRO je predpokladom aktívneho profesionálneho pôsobenia na medzinárodnej úrovni. Z jednotlivých tímov pracovných skupín IUFRO sa zvyčajne formujú kvalitní projektoví partneri projektových konzorcií, ktorí reagujú na aktuálne výzvy a reprezentujú európsku „excelentnosť“ v oblasti výskumu. NLC-LVÚ je aktívna vo viacerých pracovných skupinách IUFRO:

Pracovná skupina IUFRO WP 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey In Central Europe

Člen: Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD.

Pracovná skupina IUFRO WG 1.05-16 Ekológia a pestovanie jedle bielej

Člen: Ing. Roman Longauer, CSc.

Pracovná skupina IUFRO WG 3.08 Small-scale Forestry

Člen: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Pracovná skupina IUFRO WG 6.06.00 Forest, Trees and Human Health and Wellbeining

Člen: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.

Pracovná skupina IUFRO WG 7.04 Dopady znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy

Zástupca koordinátora: Ing. Roman Longauer, CSc.

Pracovná skupina IUFRO 8.01.02 Landscape Ecology

Člen: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.

Pracovná skupina IUFRO WG 9.05 – Forest policy and governance

Člen: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Účasťou na 23. celosvetovom kongrese IUFRO (Soul, 2010) sa NLC-LVÚ plne stotožnilo so závermi a Stratégiou IUFRO 2010-2014, definovanou 6. tematickými prioritami: Lesy pre ľudí, Lesy a klimatické zmeny, Bioenergia, Zachovanie biodiverzity, Les a Voda, Zdroje pre budúcnosť.

image002
Symbolická prezentácia tematických priorít IUFRO na XXIII. Celosvetovom kongrese v Soule v r. 2010.

 

EFI:  Európsky lesnícky inštitút, www.efi.int

Európsky lesnícky inštitút (EFI) je medzinárodnou organizáciou, ktorej cieľom je na celoeurópskej úrovni realizovať výskum lesníckej politiky, vrátane aspektov životného prostredia, ekológie, mnohostranného využitia zdrojov a zdravotného stavu európskych lesov, ponuky a dopytu po dreve a iných lesných produktoch a službách, s cieľom podporiť ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe.

Členstvo v Európskom lesníckom inštitúte EFI od roku 1993 sa stalo významným medzníkom v histórii slovenského lesníckeho výskumu v medzinárodnom prostredí.

Participácia NLC-LVÚ v tejto medzinárodnej organizácii má význam pre  kvalitnejšiu spoluprácu a koordináciu výskumu, zdokonaľuje databázu vedomostí a relevantných informácií. V rámci EFI sa rieši mnoho medzinárodných výskumných projektov, na riešení ktorých je strategicky dôležité podieľať sa, najmä vzhľadom k tomu, že výsledky týchto projektov ovplyvňujú rozhodovanie a presadzovanie záujmov lesného hospodárstva v EÚ. Aktívna participácia v pracovných skupinách Regionálnej kancelárie EFICEEC so sídlom vo Viedni je predpokladom zapojenia sa NLC-LVÚ do významných projektových konzorcií aktuálnych medzinárodných výziev na predkladanie projektov.

V roku 2012 bol zahájený proces pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte, ratifikačný proces bol uzavretý v r. 2013. SR sa stalo 25 – tou krajinou oficiálne ratifikujúcou Konvenciu EFI.

Každoročne sa NLC-LVÚ zúčastňuje strategicky významných výročných konferencií EFI s hlasovacím právom.

Regionálna kancelária EFI pre Stredo a východoeurópske krajiny (RO EFI CEEC)

Zástupca NLC: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

 

COST: Európska spolupráca vo vede a technológiách (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research – COST), www.cost.eu

Medzinárodné siete COST sú predpokladom pre úspešné medzinárodné konzorciá projektov excelentných vedcov. Počet členstiev NLC-LVÚ v týchto pracovných skupinách neustále rastie:

COST FP 0703: Expected climate change and options for european silviculture (ECHOES)

Člen riadiaceho výboru: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.

COST FP 0801: Establishing and emerging phytophthora: Increasing threats to woodland and forest ecosystems in Europe

Člen: Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Roman Leontovyč, PhD.

COST FP 0803: Belowground carbon turnover in European forests

Člen manažérskej komisie za SR: doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka

COST FP 1001: Umproving data and information on the potential supply of wood resources – a European approach from multisource national forest inventories (USEWOOD)

Členovia riadiaceho výboru: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Ing. Martin Moravčík, CSc.

Členovia pracovných skupín: Ing. Michal Bošeľa, PhD., Ing. Vladimír Šebeň, PhD.

COST FP 1002: Action FP 1002: Pathway evaluation and pest risk management in transport (PERMIT)

Člen: Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Milan Zúbrik, PhD.

COST FP 1103: Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK)

Člen: Ing. Valéria Longauerová, PhD., Ing. Miriam Maľová, PhD.

COST FP 1201: Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Managemnt and Policy (FACESMAP)

Členka riadidaceho výboru a manažérskej komisie za SR: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

COST ES 1203: Engancing the resilience capacity fo sensitive mountain forest ecosystems under environmental change (SENSFOR)

Člen: Ing. František Máliš, PhD.

 

FAO: Organizácia OSN so zameraním na výživu a pôdohospodárstvo, www.fao.org

FAO združuje odborníkov v prospech napĺňania hlavného poslania tejto organizácie – vytvárania podmienok pre boj proti hladu a podvýžive na našej planéte. FAO aktivity potvrdzujú, že globálny vývoj vyžaduje multilaterálnu spoluprácu partnerov prostredníctvom FAO v sektoroch výživy, poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, vodného hospodárstva, vo vidieckom rozvoji a súvisiacich odvetviach. NLC-LVÚ bol nominovaný za National Focal Point FAO-Forestry Department, EUFORGEN, NLC-LVÚ má vo FAO zastúpenie expertov pre lesy a klimatickú zmenu, zúčastňuje sa na globálnom hodnotení lesných zdrojov FAO.

Experti EHK/FAO pre lesy a klimatickú zmenu

Politika pre lesy a klimatickú zmenu:Ing. Martin Moravčík, CSc.

Monitoring zásob uhlíka v lesných zdrojoch:doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka

Analýza klímy a lesníctva vo výhľadových štúdiách sektora: Ing. Milan Oravec, CSc.

Globálne hodnotenie lesných zdrojov FAO

Národný korešpondent:Ing. Martin Moravčík, CSc.

 

UNFCCC: Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Kjótsky protokol, www.un.org,

V podmienkach rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pokračovalo riešenie monitoringu lesov Slovenska v rámci medzinárodných programov (ICP Forests, FutMon) a národného informačného systému o životnom prostredí (Čiastkový monitorovací systém Lesy), ktoré sa v súčasnosti zameriavajú aj na hodnotenie vplyvov zmeny klímy na lesné ekosystémy (napr. demonštračná aktivita D3 programu FutMon so zameraním na vodný režim na vybratých monitorovacích plochách II. úrovne). V rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu vypracovalo Národné lesnícke centrum kvantifikáciu zásob uhlíka a emisií/záchytov skleníkových plynov (GHG) a ich medziročných zmien v sektore „využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo“ (LULUCF) za rok 2011 ako podklad pre zostavenie národnej inventarizačnej správy.

 

Schéma OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu v medzinárodnom obchode, www.oecd.org

Účelom schémy je zabezpečenie genetickej kvality a pravosti semien, sadeníc a ostatného množiteľského materiálu lesných drevín. Uvedený materiál sa podľa schémy musí zbierať, spracovať, pestovať, označovať a obchodovať (uvádzať do obehu) spôsobom, zaručujúcim jeho kvalitu a pravosť označenia. Účasť v schéme je dobrovoľná, má 25 prispievajúcich členov.

SR sa k schéme pripojila 14. decembra 2000. Oficiálnou národnou autoritou pre uplatnenie Schémy v SR je Národné lesnícke centrum vo Zvolene prostredníctvom pracoviska Kontroly lesného reprodukčného materiálu.

Schéma je jediným medzinárodným štandardom v danej oblasti mimo Európskej únie. Prostredníctvom členstva v schéme dosiahla SR v predstihu kompatibilitu právnych predpisov a praxe s požiadavkami EÚ. Schéma plní rovnakú funkciu v krajinách západného Balkánu, na Ukrajine, v Číne, Brazílii atď.

Expertná skupina pre spoluprácu rezortu pôdohospodárstva SR s OECD

Člen: Ing. Roman Longauer, CSc.

 

EUFORGEN: Európsky program pre lesné genetické zdroje, www.euforgen.org

Účelom programu EUFORGEN je medzinárodná koordinácia ochrany a trvalo udržateľného využívania genetických zdrojov lesov a plnenie záväzkov Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe, ako aj Dohovoru o biologickej diverzite. Vznikol v r. 1994. SR k 4. fáze programu EUFORGEN pristúpila rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prioritami štvrtej fázy v r. 2010-2014 sú (1) adaptačné opatrenia v lesnom hospodárstve na klimatickú zmenu a (2) udržateľné využívanie reprodukčných zdrojov a biodiverzity lesov.

Európsky program pre ochranu genetických zdrojov lesných drevín v SR

Národný koordinátor SR a zástupca SR: Ing. Roman Longauer, CSc.

 

Expertné panely:

NLC-LVÚ aktívne pôsobí v nasledovných expertných paneloch:

EPPO Panel on Quarantine Pests for Forestry

Člen: Ing. Andrej Kunca, PhD., Ing. Milan Zúbrik, PhD.

 

ICP Forests: Medzinárodný kooperatívny program hodnotenia a monitorovania účinkov znečisteného ovzdušia na lesy   http://icp-forests.net

Program vznikol v rámci Konvencie o diaľkovom cezhraničnom prenose znečistenia ovzdušia (CLRTAP) už v roku 1985. V súčasnosti ide o program komplexného monitoringu lesov a jeho zložiek. Jeho hlavným cieľom je monitorovať a hodnotiť stav lesov, faktory pôsobiace na lesné ekosystémy a odozvy lesných ekosystémov na meniace sa podmienky. 

Národný koordinátor SR: Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Členovia jednotlivých expertných panelov programu ICP Forests 

Expertný panel pre stav korún a poškodenie stromov

Člen: Ing. Jozef Pajtík, PhD.

Expertný panel pre rast lesa

Člen: Ing. Jozef Pajtík, PhD.

Expertný panel pre biodiverzitu a prízemnú vegetáciu

Člen: Ing. František Máliš, PhD.

Expertný panel pre depozíciu

Člen: RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Expertný panel pre kvalitu ovzdušia

Člen: Ing. Hana Pavlendová, PhD.

Expertný panel pre listové analýzy a opad

Člen: Ing. Tibor Priwitzer, PhD., RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Expertný panel pre meteorológiu, fenológiu a index listovej plochy

Člen: Ing. Zuzana Sitková, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Expertný panel pre pôdu a pôdny roztok

Člen: Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Jozef Capuliak, PhD.,

Pracovná skupina pre kvalitu v laboratóriách

Člen: Ing. Danica Krupová, PhD.  

 

FOREST EUROPE: Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe  – členstvo v hlavnom koordinačnom výbore (GCC)

Politický proces Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe (v súčasnosti známy pod názvom FOREST EUROPE) je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov zodpovedných za lesné hospodárstvo. Ministerský proces sa v priebehu posledných 20 rokov zaoberal otázkou všeobecného pochopenia a vypracovaním politického rámca pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v pan-európskom geografickom regióne. Politické záväzky prijaté týmto ministerským procesom mali pozitívny vplyv na tvorbu a implementáciu príslušných politík v tomto regióne.

Slovenská republika má v rámci procesu FOREST EUROPE prominentné postavenie, pretože je od roku 2007 členskou krajinou tzv. hlavného koordinačného výboru (General Coordinating Committee, GCC). Tento výbor pozostáva z piatich krajín (v súčasnosti Nórsko, Španielsko, Slovensko, Nemecko, Turecko) a je riadiacim orgánom celého procesu. Členstvo v hlavnom koordinačnom výbore je založené na rotačnom princípe. V zmysle súčasných pravidiel by mala byť Slovenská republika členom výboru do roku 2024. Jedným z najvýznamnejších aspektov členstva pre Slovenskú republiku je právo usporiadania ôsmej ministerskej konferencie v horizonte rokov 2019/2020.

Slovenská republika sa stala členskou krajinou hlavného koordinačného výboru na základe rozhodnutia 5. Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, ktorá sa konala v novembri 2007 vo Varšave. Akceptovaním predmetného rozhodnutia z úrovne vlády Slovenskej republiky (zastúpenej ministrom pôdohospodárstva) Slovenská republika prijala politický záväzok na zabezpečenie úloh, ktoré vyplývajú z tohto členstva, vrátane poskytnutia finančných príspevkov určených výhradne na činnosť sekretariátu procesu FOREST EUROPE – tzv. Liaison Unit.

Predsedníctvo v procese FOREST EUROPE

Zástupca NLC: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.

Rada Európskej únie v roku 2016 – pracovná skupina F.16 – pre lesné hospodárstvo

Člen: Ing. Milan Sarvaš, PhD., Ing. Ingríd Kriššáková

Rada Európskej únie v roku 2016 – pracovná skupina F.17 – pre poľnohospodárske otázky (oblasť osivá a množiteľský materiál)

Člen: Ing. Roman Longauer, CSc.

 

Iné významné medzinárodné členstvá:

EHK OSN na monitoring lesných zdrojov pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Špecialista:   Ing. Martin Moravčík, CSc.

Európska komisia (GR AGRICULTURE): Stály výbor Európskej komisie, Ad hoc pracovná skupina pre klimatickú zmenu a lesníctvo

Národný expert SR: doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.

Európska komisia (GR SANCO): Stály výbor Európskej komisie pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, sekcia lesníctva

Zástupca SR:  Ing. Roman Longauer, CSc.

EUROSTAT

Národný korešpondent pre výrobu sortimentov dreva a výrobkov z dreva: Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

 

EURÓPSKA ENVIRONMENTÁLNA AGENTÚRA EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA 1. augusta 2001, kedy vstúpila do platnosti Zmluva medzi Európskym spoločenstvom a SR o účasti Slovenskej republiky v EEA a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (Eionet). Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP (National Focal Point) za Slovensko sa stala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Na zabezpečenia plnenia povinnosti vyplývajúcich z členstva v EEA bola vytvorená sieť PCPs – Hlavných kontaktných bodov (Primary Contact Point) a NRCs – Národných referenčných centier (National Reference Point), ktorú tvoria špecialisti v rámci odborných organizácií príslušných rezortov. Zastúpenie NLC-LVÚ v jednotlivých odborných inštitúcií v národnej sieti PCPs a NRCs

Názov NRC Zodpovedné inštitúcie Odborník
Ochrana prírody a biodiverzita ŠOP SR, NLC Ing. Lucia Ambrusová, PhD.
Poľnohospodárstvo a lesy SAŽP, MP SR, NLC, UMB BB Mgr. Jana Lásková

 

NLC-LVÚ v Európskom výskumnom priestore

Od spustenia prvého rámcového programu pre Rozvoj, výskum a technológie v r. 1984 EÚ zohrala strategickú úlohu v predkladaní a implementácii multidisciplinárneho výskumu a kooperatívnych aktivít v Európe, i za jej hranicami.

Programovacie obdobie Európskej únie 2007 – 2013 bolo prvým obdobím, kedy Slovensko stratilo výhody pristupujúcich krajín EÚ a muselo začať súťažiť o granty v priamej konkurencii s najvyspelejšími krajinami pri paralelných snahách o čo najvyššie percento úspešnosti v prvých výzvach Operačného programu Výskum a Vývoj Štrukturálnych fondov EÚ.

Akými témami sa slovenský lesnícky výskum reakciou na vyhlásené výzvy konkurencieschopne presadil v Európskom výskumnom priestore (ERA) vo veľkých medzinárodných konzorciách naznačujú úspešné projekty 6. rámcového programu EÚ: EVOLTREE (Evolúcia drevín ako nositeľov terestrickej diverzity) TREEBREEDEX (Pracovná modelová sieť šľachtenia lesných drevín pre kompetitívne, multifunkčné a trvalo udržateľné lesné hospodárstvo Európy), CECILIA (Dopady klimatických zmien v strednej a východnej Európe), FORTHREATS (Invázne druhy v lesných ekosystémoch EÚ). 6. rámcový program sa zameral na výraznejšiu integráciu európskej vedy a výskumu, na progresívne integrovanie aktivít tak, aby sa Európa mohla sústrediť na menší počet tematických výskumných priorít.

7. rámcový program popri pomerne nízkej celkovej participácii SR zaznamenal úspešnosť slovenského lesníckeho výskumu vo vrcholových strategických konzorciách. NLC-LVÚ bolo v analýzach 7. rámcového programu zaradené medzi najúspešnejšie slovenské subjekty s projektami IN2WOOD (Rozvoj lesníckych klastrov na báze inovácií), BIOCLUS (Rozvoj výskumu a inovačného prostredia v oblasti trvaloudržateľného využitia zdrojov biomasy), ARANGE (Multifunkčné obhospodarovanie lesov v európskych horských oblastiach), ENV-NCP-TOGETHER (Rozvoj spolupráce Národných kontaktných bodov Environment).

image004
Brainstorimingové pracovné stretnutie medzinárodného konzorcia BIOCLUS  na Pustom hrade (Zvolen 2012).

NLC-LVÚ sa momentálne koncentruje na dôslednú prípravu na nové programovacie obdobie HORIZONT 2020, cielenú komplementaritu medzi štrukturálnymi fondmi EÚ a Horizontom 2020 a zintenzívnenie excelentného výskumu kreovaním excelentných tímov. Osobitnú pozornosť venujeme aktívnej spolupráci s Európskym výskumným centrom JRC

 

Bilaterálna medzinárodná spolupráca NLC-LVÚ Zvolen

Napriek veľkým projektovým schémam, naďalej významnou ostáva tradičná dlhodobá bilaterálna spolupráca (v takmer všetkých prierezových oblastiach odborov NLC-LVÚ) s Českou republikou (VULHM Zbraslav, ČZU Praha, Česká klastrová asociácia, Moravsko-sliezsky klaster) Poľskom (IBL), Maďarskom (ERTI), Rakúskom (BOKU Viedeň, Holzcluster Steiermark), s Nemeckom (región Severné Porýnie Vestfálsko, Frankfurtská zoologická spoločnosť), s Nórskom (Skogforsk), Fínskom, Kanadou, USA (laboratóriá USDA), Čínou (Čínska lesnícka akadémia Peking), Ukrajinou, Rumunskom. Najvýznamnejšími výstupmi týchto spoluprác sú napr. spoločné medzinárodné publikácie, spoločné bilaterálne projekty, bilaterálne mobilitné schémy APVV, spoločná účasť v medzinárodných konzorciách. Zo zahraničných zdrojov finančných prostriedkov na výskum treba spomenúť „Kanadskú agentúru inšpekcie potravín“, ktorá podporuje výskum odparníkov na invázne druhy pre územie Kanady, Nórsky lesnícky výskumný ústav v Oslo, ktorý podporuje výskum lykožrúta smrekového, Rakúsky lesnícky výskumný ústav vo Viedni, ktorý podporuje výskum mníšky veľkohlavej, USDA OTIS Massachussets, USA ktorý podporuje biologickú ochranu pred listožravcami. Prestížne ocenenie „Special Achievement in GIS 2012“, bolo udelené Národnému lesníckemu centru na výročnej ESRI konferencii v San Diegu (Kalifornia, USA) za riešenie Lesníckeho GIS-u.

Projekty oficiálnej rozvojovej pomoci SR

Osobitnú kategóriu kvalitnej bilaterálnej spolupráce predstavujú projekty Oficiálnej rozvojovej pomoci SR (ODA Slovak Aid), v ktorých sa slovenský výskum zameral napr. na posilnenie znalostí a infraštruktúry pre obnovu a ochranu lesov v Srbsku. Táto spolupráca sa úspešne pretavila do väčších konzorcií európskych projektov.

Schéma INTERREG

Časť bilaterálnych spoluprác výskumu NLC-LVÚ sa časom pretransformovala do medzinárodnych regionálnych spoluprác, napr. medzinárodnej schémy INTERREG, v ktorej sme napr. boli zastúpení témami Trvalo udržateľné využívanie uzatvorených skládok odpadov SUFALNET, a európska regionálna spolupráca v oblasti lesných požiarov EUFOFINET.

Transregionálna spolupráca lesnícko-drevárskych klastrov

V poslednom období výrazný posun nastal v medzinárodnej transregionálnej spolupráci lesnícko-drevárskych komplexov. NLC-LVÚ sa aktívne začlenil do medzinárodných klastrových iniciatív a projektov, s cieľom etablovania lesnícko-drevárskeho klastra v Banskobystrickom regióne prostredníctvom podpory transferu znalostí z partnerských regiónov, prepojením väzieb výskum – akademická sféra – podnikateľské prostredie. Intenzívnym prepojením na Odbor regionálnej spolupráce Banskobystrického samosprávneho kraja sa začlenil do nových medzinárodných klastrových iniciatív, Spojených európskych klastrov – CLOE (Clusters Linked over Europe),  Sieťovej spolupráce klastrov - CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe), v  Zvyšovaní regionálnych kompetencií v strategickom manažmente inovačných politík (KNOW HUB), so zameraním na Platformu inteligentnej špecializácie (Smart Specialisation Platform) pre výskum a inovácie.

Na medzinárodnej úrovni sa začalo zdieľať riešenie spoločných problémov, vzájomnou inšpiráciou osvedčených postupov z partnerských regiónov, s príležitosťou stimulovať rozvoj regiónu.

Spolupráca Višegradskej štvorky a Programy cezhraničnej spolupráce

Tradičnou naďalej ostáva spolupráca v rámci Višegradskej štvorky, kde klasické štandardné granty v súčasnosti väčšinou nahrádzajú Programy cezhraničnej spolupráce (napr. SK-Maďarsko, schéma ENPI), v ktorých je slovenský lesnícky výskum zastúpený projektami INMEIN - Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií diaľkového prieskumu Zeme a HYDROFOR – Systémy optimálneho lesného manažmentu pre zlepšenie hydrických funkcií lesa a zníženie povodňového potenciálu v povodí rieky Bodrog. Osobitnú kategóriu tvoria projekty schémy SEE (Juhovýchodnej Európy), v ktorom NLC-LVÚ je zastúpený v konzorciu FOROPA (Energetické využitie lignocelulózovej biomasy).

LIFE

NLC-LVÚ reagovala aj na výzvy LIFE, či LIFE +. Projekt v rámci prvej schémy LIFE (2004 – 2008) Ochrana diverzity lesných biotopov v Národnom parku Slovenský raj sa riešil v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, cieľom projektu bola spolupráca pri ochrane lesa v NP Slovenský raj proti podkôrnemu hmyzu s použitím feromónových lapačov. Schému LIFE + má NLC-LVÚ zastúpenú projektom Další rozvoj a implementácia monitorovacieho systému lesov na úrovni EÚ (FutMon 2009-2011) a Life under Fire (2013 – 2020).

Projekty typu ERA-NET

Participáciu v prvých medzinárodných ERA-NETových schémach v SR zaznamenáva lesnícky výskum iniciovaním účasti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v medzinárodných projektoch WoodWisdom-Net+, SUMFOREST s aktívnym pôsobením v medzinárodnom výbore SCAR (Scientific Committee of Agriculture)

HORIZONT 2020

Veda a výskum patria dlhodobo medzi priority Európskej únie. Program EÚ pre vedu a výskum je 3. najväčším grantovým programom v EÚ. Po 7. rámcovom programe je európskou prioritou nového programovacieho obdobia 2014 – 2020 „Horizont 2020“, vypracovaný v súlade so stratégiou Európa 2020 pre implementáciu tzv. „Inovačnej Únie. Cieľom Európskej komisie je pokryť celý výskumný a inovačný cyklus od základného výskumu až po inovácie a trh, vrátane verejno-súkromného partnerstva v bioodvetviach. Základnými piliermi H2020 je excelentná veda, veda pre priemysel a veda pre spoločnosť. Trvaloudržateľné lesníctvo je prvý krát zahrnuté v samostatnej tematickej priorite.

NLC-LVÚ svoju medzinárodnú stratégiu v novom programovacom období nastavuje v kontexte medzinárodného strategického zamerania Európskej lesníckej platformy (FTP), ktorá pre H2020 definovala tieto strategické priority:

1.    Lesnícky sektor v bioekonomike
1.1  Lesnícky sektor v perspektíve globálnych zmien
1.2  Vnímanie lesníckeho sektora občanmi
1.3  Politiky a správa
2.    Zodpovedný manažment lesných zdrojov
2.1  Viacúčelový manažment lesov
2.2   Lesná ekológia a ekosystémové služby
2.3   Produkcia biomasy
2.4   Dodávky dreva, logistika
2.5   Kaskádové využitie, recyklačné systémy

3.     Vedúce postavenie priemyslu
3.1  Efektívnosť zdrojov vo výrobe
3.2  Riešenia na báze obnoviteľnej energie
3.3  Trvaloudržateľné správcovstvo vody
3.4  Biorafinérie
3.5  Nové business modely

4.    Uspokojenie potrieb spotrebiteľov
4.1  Drevostavby
4.2  Interiéry, funkčný nábytok
4.3  Nové bioprodukty
4.4  Nové baliace riešenia
4.5  Hygiena, diagnostika, produkty na udržanie zdravia
4.6  Integrácia nových riešení

Relevantné výzvy H2020 pre lesníctvo na webstránke FTP:
http://www.forestplatform.org/files/Calltexts_inc_BioPPP_-_Update_Jul_2014.pdf

Európska lesnícka stratégia

NLC-LVÚ adaptovalo novú Európsku lesnícku stratégiu na podmienky SR. Nová stratégia Európskej únie v oblasti lesov: pre lesy a lesnícko-drevársky komplex sa zameriava na základný strategický rámec pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na úrovni Európskej únie rozvoj vidieka, ochranu biodiverzity, boj proti zmene klímy, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a surovinovej základne pre priemysel (zelené hospodárstvo). Cieľom tohto strategického dokumentu je podpora koordinácie a koherencie lesníckych a s lesmi súvisiacich politík, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú praktické hospodárenie v lesoch členských štátov, zamerané na:

  • Lesy v meniacej sa klíme
  • Podporu vidieckych a mestských komunít
  • Podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti odvetví lesného hospodárstva EÚ, bioenergie a rozsiahlejšieho ekologického hospodárstva
  • Ochranu lesov a posilnenie ekosystémových služieb
  • Posilnenie vedomostnej základne o lesoch
  • Nové a inovatívne lesné hospodárstvo a produkty s pridanou hodnotou

Plné znenie dokumentu:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=7955

 

Kontakt: Ing. Ingrid Kriššáková, krissakova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu