APOL 2007

skipmenu

tomenu

Zvolen 4. apríl - Stredisko lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra vo Zvolene organizuje každoročne v apríli mesiaci lesov odborné podujatia. 12. apríla sa v Aule Technickej univerzity vo Zvolene skutoční seminár Aktuálne problémy v ochrane lesa 2007.
Podujatie organizuje Národné lesnícke centrum ako nástupnícka organizácia Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen.
Odborným garantom seminára je prof. Ing. Július Novotný. CSc., generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra. Odborní konzultanti sú Ing. Milan Zúbrik, PhD. riaditeľ NLC – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Ing. Martin Moravčík, CSc., námestník riaditeľa NLC – LVÚ Zvolen. Organizačným garantom podujatia je Ing. Andrej Kunca, PhD. vedúci Strediska lesníckej ochranárskej služby NLC v Banskej Štiavnici.
Medzinárodný seminár bude dobrou príležitosťou na výmenu skúseností s ochranou lesa v okolitých krajinách. Poskytne účastníkom aktuálne informácie o problémoch ochrany lesa v roku 2006 na Slovensku, v Poľsku a Českej republike. Účastníci sa dozvedia o stave populácie podkôrneho hmyzu dva roky po kalamite Alžbeta a o najnovších poznatkoch a výsledkoch výskumu vo vzťahu k zlepšeniu zdravotného stavu a stability lesných
ekosystémov.
Seminár je určený širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hospodárom, pracovníkom štátnej správy, lesníckych inštitúcií a ďalším záujemcom. Seminár otvorí o 9.00 hod. v Aule technickej univerzity vo Zvolene prof. Novotný a príhovor bude mať minister pôdohospodárstva SR Miroslav Jureňa.

Program

Tlačová správa

NSRV ARVI NSRV
tomenu