Podujatia v roku 2009

skipmenu

tomenu

 2007

 2008

2009                   

21. - 22.  október 2009 Medzinárodné AKT  
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Slovenská republika

 

LVÚ

EÚ.jpg

Logo_PRV_SR.jpg

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Národné lesnícke centrum -  Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky
 usporiada odborný seminár
 
"Aktuálne otázky ekonomiky LH SR"
 21.- 22. október 2009
 
Miesto konania: Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav, T.G. Masaryka 22, Zvolen
 
Odborný seminár bol zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR v súvislosti s dopadmi svetovej finančnej a ekonomickej krízy a jej vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pomerne rozsiahla tematická časť zborníka bola zameraná na teóriu externalít a hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesa. Pozornosť sa venovala aj analýze podporných opatrení v lesnom hospodárstve a možnostiam získavania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v odvetví lesného hospodárstva. V rámci seminára boli prezentované tieto príspevky:
  • Kovalčík, M. a kol.: Ekonomické výsledky LH SR a vplyv svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Stiahni prezentáciu
  • Svitok, R. a kol.: Vývoj dodávok dreva v rokoch 2005 - 2008 a predpoklad ich vývoja v nasledujúcich rokoch. Stiahni prezentáciu
  • Greguška, B.: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh. Stiahni prezentáciu
  • Žiaková, M., Miková A.: Rezortná štatistika ako zdroj informácií pre rôzne analýzy. Stiahni prezentáciu
  • Tutka, J., Kulla, L. a kol.: Poznatky z výskumu ekonomiky obhospodarovania hynúcich smrečín. Stiahni prezentáciu
  • Moravčík, M., Schwarz, M.: Kategorizácia lesov z hľadiská zabezpečovania funkcií – súčasný stav a návrh novej kategorizácie lesov. Stiahni prezentáciu
  • Tutka, J., Vilček, J., Kovalčík, M., a kol.: Hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesných a poľnohospodárskych ekosystémov a služieb odvetví. Stiahni prezentáciu
  • Kovalčík, M., Sarvašová, Z., Kolláriková, Z., Lásková, J.: Kompenzačné mechanizmy za netrhové statky a služby lesov – vybrané príklady zo zahraničia. Stiahni prezentáciu
  • Sarvašová, Z., Lásková, J.: Kooperácie podporujúce inovácie v rekreačných službách spätých s lesom. Stiahni prezentáciu
 
Súčasťou seminára bola aj exkurzia zameraná na problematiku obhospodarovania chránených území na príklade Tatranského národného parku a prezentácia výsledkov štúdie o environmentálnych a ekonomických škodách spôsobených vetrovou kalamitou z roku 2004 a následnou podkôrnikovou v Tatranskom národnom parku a vo vybraných prírodných rezerváciách.
 
Program - stiahni doc. súbor

Odborný seminár je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí.

8. -9. september 2009 Medzinárodné AKT  
Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov.

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Slovenská republika

 
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
Odbor pestovania lesa a lesníckych technológií
       
si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodný seminár:
 
"Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov".

          Na základe obnovenej tradície sa od roku 1999 organizujú stretnutia pracovníkov lesníckych fakúlt a výskumných ústavov v rámci bývalého Československa, ktoré sa zaoberajú otázkami pestovania lesa. Sú to nasledujúce pedagogicko-vedecké, resp. vedecko-výskumné pracoviská: Fakulta lesnícka a drevárska ČZU Praha, Lesnícka a drevárska fakulta MZLU v Brne, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, Lesnícka fakulta TU Zvolen a Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Organizátorom tohoročného, jubilejného 10. podujatia je Odbor pestovania lesa a lesníckych technológií (OPLaLT) na NLC-LVÚ Zvolen.

          Cieľom tejto medzinárodnej konferencie je oboznámenie sa, resp. výmena poznatkov dosiahnutých pri riešení vedeckých projektov na uvedených pedagogicko-vedeckých, resp. vedecko-výskumných pracoviskách.

Miesto :      NLC-LVÚ Zvolen  

Dátum :      8. – 9. september 2009

10.6. – 11.6.2009 Medzinárodné AKT  

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009
Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján, Slovensko
 

 20Pozvánka2009a.jpg
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
STREDISKO KONTROLY LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU
a SLOVENSKÁ LESNÍCKA SPOLOČNOSŤ - člen ZSVTS
       
Vás pozývajú na medzinárodný seminár:
 
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009
 
Miesto :      Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
Dátum :      10.6. – 11.6.2009

23. - 24. 4. 2009 Medzinárodné AKT  
APOL 2009
Nový Smokovec, Slovensko
 apol.jpg
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
STREDISKO LESNÍCKEJ OCHRANÁRSKEJ SLUŽBY
        pod záštitou sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR, Technickej univerzity vo Zvolene, Katedry ochrany lesa a poľovníctva, sekcie integrovanej ochrany lesa odboru lesníctva SAPV, Slovenskej lesníckej spoločnosti ZSVTS
si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodný seminár
AKTUÁLNE PROBLÉMY V OCHRANE LESA 2009

16. - 19. 4. 2009 Medzinárodné WP  
Cost FP0801
Nový Smokovec, Slovakia
 cost.jpg
Dear colleagues,
We have the honour to invite you to take part in workshop on COST Action FP0801: Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe.

 

WP - Working Party - Pracovné stretnutie
TOP - Podujatie najvyššieho významu

INF - Podujatie informačného charakteru zväčša pre domácu komunitu

Akt - Podujatie k aktuálnej téme

NSRV ARVI NSRV
tomenu