Dynamika rastu a produkcie

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveň |    Vytlačiť

image002          image003         image005

Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen v spolupráci s Odborom lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied organizovali dňa 7.11.2013 odborný a informačný seminár

Dynamika rastu a produkcie rovnorodých a zmiešaných lesov na Slovensku

Cieľ seminára:

Hlavným cieľom seminára je oboznámenie sa s bežiacimi vedeckými projektmi podporenými APVV, nadviazanie spolupráce medzi výskumníkmi v podobnej vednej oblasti, informovať o najnovších výsledkoch vedy a výskumu v danej téme.

Odborní garanti:

Doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Doc. Ing. Igor Štefančík, CSc., Ing. Vladimír Šebeň, PhD.(NLC-LVÚ Zvolen)

Organizační garanti:

Ing. Michal Bošeľa, PhD., Ing. Hana Pavlendová, PhD. (NLC-LVÚ Zvolen)

Hlavné témy podujatia:

  • dynamika rastu a produkcie lesa v zmiešaných porastoch
  • vplyv pestovných zásahov na dynamiku rastu a produkciu v rovnorodých porastoch
  • vplyv prostredia a kompetície na rast a produkciu stromov

Seminár je realizovaný v rámci projektov podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja:

APVV-0255-10  -   Výskum zákonitostí rastu a produkcie zmiešaných smrekovo-jedľovo-bukových porastov Západných Karpát

APVV-0608-10  -   Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objektoch Národného lesníckeho centra

APVV-0262-11  -   Možnosti racionalizácie výchovy bukových porastov na základe zhodnotenia výsledkov dlhodobého výskumu prebierok

APVV-0273-11  -   Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka

 

Program seminára

8:30 – 9:00      Registrácia

9:00 – 9:05      Otvorenie seminára

9:05 – 9:20      VPLYV MEDZIDRUHOVEJ A VNÚTRODRUHOVEJ KOMPETÍCIE A ENVIRONMENTÁLNYCH FAKTOROV NA DYNAMIKU RASTU JEDLE, BUKA A SMREKA V ZMIEŠANÝCH PORASTOCH ZÁPADNÝCH KARPÁT

Michal Bošeľa, Rudolf Petráš, Vladimír Šebeň, Julián Mecko, Vladimír Nociar

9:20 – 9:35      MODELOVANIE VÝŠKOVÉHO RASTU PORASTOV

Rudolf Petráš, Julian Mecko, Michal Bošeľa, Vladimír Šebeň

9:35 – 9:50      VÝSKUM VÝVOJA LESNÝCH EKOSYSTÉMOV NA VYBRANÝCH DLHODOBO SLEDOVANÝCH VÝSKUMNÝCH OBJEKTOCH NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA (2. časť prezentácie)

Tibor Priwitzer, Vladimír Čaboun, Pavel Pavlenda, Igor Štefančík

9:50 – 10:05    MOŽNOSTI RACIONALIZÁCIE VÝCHOVY BUKOVÝCH PORASTOV NA ZÁKLADE ZHODNOTENIA VÝSLEDKOV DLHODOBÉHO VÝSKUMU PREBIEROK

Igor Štefančík

10:05 – 10:20  Prestávka a občerstvenie

10:20 – 10:35  PROJEKT APVV 0273-11 VPLYV VNÚTRODRUHOVÝCH A MEDZIDRUHOVÝCH KOMPETIČNÝCH VZŤAHOV NA PRODUKČNO-EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI PORASTOV BUKA A SMREKA

Vladimír Šebeň

10:35 – 10:50  PRVÉ VÝSLEDKY Z PROBLEMATIKY REKONŠTRUKCIE SMREČÍN ZÍSKANÉ NA VDO KYSUCE

Anna Tučeková, Ladislav Kulla, Martin Kamenský

10:50 – 11:05  MATEMATICKÉ MODELY ALOKÁCIE BIOMASY V MLADÝCH PORASTOCH VYBRANÝCH DRUHOV LISTNATÝCH DREVÍN

Jozef Pajtík

NSRV ARVI NSRV
tomenu