Služby

skipmenu

tomenu

Služby pre zriaďovateľa, vlastníkov a užívateľov lesa

NLC-LVÚ Zvolen vykonáva celé spektrum služieb pre zriaďovateľa (MP SR), vlastníkov a užívateľov lesa. Vyplýva to z jeho poslania v obasti lesníctva.

Marketingová ponuka Lesníckeho výskumného ústavu (PDF)

Vybrané služby realizované NLC-LVÚ Zvolen v posledných rokoch:

urevitalizacia.bmp

Projekty revitalizácie lesa
Realizácia materiálu „Program revitalizácie lesov Slovenska na roky 2007-2010“.

cms.bmp

ČMS Lesy - Monitoring lesov
Systematický monitoring stavu lesných ekosystémov so zameraním na monitoring zdravotného stavu lesov a environmentálnych interakcií

prognozy.bmp

Prognózy vývoja hynutia smrečín a návrh opatrení 
Vypracovanie prognóz ako podkladu pre rozhodovacie procesy, na základe zhodnotenia doterajšieho priebehu vývoja hynutia smrečín a kalamít podkôrneho hmyzu.

klrm.bmp

Kontrola lesného reprodukčného materiálu
Orgánom štátnej odbornej kontroly, ktorý je poverený kontrolou činností na úseku lesného reprodukčného materiálu (ďalej len LRM) je špecializované pracovisko NLC

polrev.bmp

Poľovné revíry v SR
Základné informácie o poľovných revíroch na Slovensku poskytuje projekt „Poľovnícky GIS“.

plochy.bmp

Trvalé výskumné a prevádzkové plochy 
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav udržiava a obhospodaruje celé spekrum trvalých výskumných plôch.

hod.bmp

Hodnotenie účinnosti revitalizačných opatrení
Momonitorovací systém na objektívne zhodnotenie vplyvu realizovaných opatrení.

revtanap.bmp

Projekt revitalizácie TANAPU
Základný projekt revitalizácie lesných ekosystémov, ktorý komplexne rieši celé postihnuté územie.

los.bmp Lesnícka ochranárska služba
Odborný dohľad nad ochranou lesa
les

Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku (EPOL)
Realizačné výstupy projektu

les

Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora (VIPLES)
Realizačné výstupy projektu

NSRV ARVI NSRV
tomenu