EPOL 2010-2012

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Hlavnou a jedinou výskumnou úlohou financovanou Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je projekt s názvom Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku (EPOL). Bol riešený v rokoch 2010 – 2012. Okrem Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa na financovaní úlohy podieľal aj podnik Lesy SR, š. p. Obidvom organizáciám chce NLC poďakovať za finančnú podporu lesníckemu výskumu čím priamo podporili aj prenos znalostí a inovácií v oblasti lesníctva.

Riešenie bolo ukončené v roku 2012. Riešiteľské pracovisko pripravilo nasledujúcich 8 výstupov z riešenia projektu:

 1. Návrh zásad rekonštrukcií smrekových porastov vrátane návrhu praktických postupov zabezpečenia procesu reprodukcie lesa.
 2. Postupy intenzifikácie produkcie drevnej biomasy na energetické účely.
 3. Regionalizácia územia SR na základe očakávanej intenzity klimatických zmien a zraniteľnosti lesných ekosystémov.
 4. Návrh opatrení na zmierňovanie vplyvu abiotických činiteľov ako aj návrh preventívnych a ekologicky orientovaných supresívnych opatrení regulujúcich vplyv biotických škodlivých činiteľov na lesné ekosystémy (Nové metódy ochrany lesa).
 5. Návrh opatrení, nástrojov, postupov a metód na sledovanie, hodnotenie a ovplyvňovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti lesných podnikov a lesníctva.
 6. Návrh systému  a pracovných postupov integrovanej inventarizácie lesa v dvoch variantoch.
 7. Návrh inovovaného systému rámcového plánovania HÚL.
 8. Správa pre Lesy SR, š. p.
       a) Návrh technologických postupov rekonštrukcie porastov v meniacich sa ekologických podmienkach vo vybraných lesných celkoch OZ Liptovský Hrádok
       b) Analýza hustoty a parametrov lesnej cestnej siete v chránených územiach pre zabezpečenie ekologického obhospodarovania lesov.
NSRV ARVI NSRV
tomenu