Výskum

skipmenu

tomenu

Lesnícky výskumný ústav Zvolen zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach lesníctva, prírodného a životného prostredia vo väzbe na lesné ekosystémy. Rieši výskumné projekty najmä na základe výziev národných či medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov a podľa požiadaviek zriaďovateľa. Priamo sa podieľa na realizácii monitoringu zdravotného stavu lesov, národnej inventarizácie lesov a monitorovaní stavu lesných ekosystémov a ich zložiek. Zabezpečuje činnosť Lesníckej ochranárskej služby a kontroly lesného reprodukčného materiálu. Vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú, edičnú, poradenskú a propagačnú činnosť. Napomáha a zabezpečuje realizáciu výsledkov výskumu a využitie aktuálnych vedeckých poznatkov pri obhospodarovaní lesov štátnymi a neštátnymi vlastníkmi.

Aktuálne smerovanie lesníckeho výskumu vychádza z európskych a svetových trendov výskumu a vývoja lesnícko-drevárskeho komplexu.

Európska lesnícka stratégia

Novú stratégiu Európskej únie v oblasti lesov prjala Európska komisia 20. septembra 2013. Stratégia definuje základný strategický rámec pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov EÚ, rozvoj vidieka, ochranu biodiverzity, boj proti zmene klímy, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a surovinovej základne pre priemysel (zelené hospodárstvo). Cieľom tohto strategického dokumentu je podpora koordinácie a koherencie lesníckych a s lesmi súvisiacich politík, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú praktické hospodárenie v lesoch členských štátov, zamerané na:

  • Lesy v meniacej sa klíme
  • Podporu vidieckych a mestských komunít
  • Podpora konkurencieschopnosti a udržateľnosti odvetví lesného hospodárstva EÚ, bioenergie a rozsiahlejšieho ekologického hospodárstva
  • Ochranu lesov a posilnenie ekosystémových služieb
  • Posilnenie vedomostnej základne o lesoch
  • Nové a inovatívne lesné hospodárstvo a produkty s pridanou hodnotou
  • Spolupráca na lepšom riadení lesov na európskej úrovni a harmonizácia informácií o lesoch

Plné znenie dokumentu:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=7955

 

 

Európska lesnícka veda

Veda a výskum patria dlhodobo medzi priority Európskej únie. Program EÚ pre vedu a výskum je 3. najväčším grantovým programom v EÚ. Po 7. rámcovom programe je európskou prioritou nového programovacieho obdobia 2014 – 2020 „Horizont 2020“, vypracovaný v súlade so stratégiou Európa 2020 pre implementáciu tzv. „Inovačnej Únie. Cieľom Európskej komisie je pokryť celý výskumný a inovačný cyklus od základného výskumu až po inovácie a trh, vrátane verejno-súkromného partnerstva v bioodvetviach. Základnými piliermi H2020 je excelentná veda, veda pre priemysel a veda pre spoločnosť. Trvaloudržateľné lesníctvo je prvý krát zahrnuté v samostatnej tematickej priorite.

Európska lesnícka platforma (FTP) pre H2020 definovala tieto strategické priority:

1.    Lesnícky sektor v bioekonomike
1.1    Lesnícky sektor v perspektíve globálnych zmien
1.2    Vnímanie lesníckeho sektora občanmi
1.3    Politiky a správa

2.    Zodpovedný manažment lesných zdrojov
2.1    Viacúčelový manažment lesov
2.2     Lesná ekológia a ekosystémové služby
2.3     Produkcia biomasy
2.4     Dodávky dreva, logistika
2.5     Kaskádové využitie, recyklačné systémy

3.    Vedúce postavenie priemyslu
3.1    Efektívnosť zdrojov vo výrobe
3.2    Riešenia na báze obnoviteľnej energie
3.3    Trvaloudržateľné správcovstvo vody
3.4    Biorafinérie
3.5    Nové business modely

4.    Uspokojenie potrieb spotrebiteľov
4.1    Drevostavby
4.2    Interiéry, funkčný nábytok
4.3    Nové bioprodukty
4.4    Nové baliace riešenia
4.5    Hygiéna, diagnostika, produkty na udržanie zdravia
4.6    Integrácia nových riešeni

Relevantné výzvy H2020 pre lesníctvo na webstránke FTP:

http://www.forestplatform.org/files/Calltexts_inc_BioPPP_-_Update_Jul_2014.pdf

Európske lesnícke procesy

Na celoeurópskej úrovni sa pozornosť sústreďuje na prebiehajúce rokovania o stanovení právne záväznej dohody o lesoch, kde EÚ zohráva kľúčovú úlohu (FOREST EUROPE), na zasadnutia Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie a Rady Európskej únie na úrovni pracovnej skupiny pre lesníctvo, Výbor pre lesníctvo FAO (COFO) a  Fórum Organizácie Spojených národov o lesoch (UNFF). Cieľom je umiestniť lesy a sektor lesného hospodárstva do centra úsilia smerom k ekologickému hospodárstvu, oceniť prínosy, ktoré môžu lesy prinášať udržateľným spôsobom, a zároveň zabezpečiť ich ochranu. Súčasťou významých európskych lesníckych procesov je koordinácia lesníckej politiky Európskym lesníckym inštitútom (EFI) a výstupy pracovných skupín IUFRO a COST.

Stratégia aplikovaného výskumu v rezorte MPRV SR

Na národnej úrovni základným rámcom určujúcim smerovania lesníckeho výskumu sú Národný lesnícky program a Národný program využitia potenciálu dreva prijaté Vládou SR. Zohľadnením svetových, európskych a národných trendov a priorít lesníckeho výskumu bola v r. 2014 aktualizovaná stratégia aplikovaného výskumu v rezorte MPRV SR. Pre sektor lesníctva zadefinovala nasledovné ciele a priority výskumu na Slovensku:

a) v ochrane, pestovaní a manažmente lesov

-       vyvinúť ochranné a obranné opatrenia proti biotickým škodlivým činiteľom s čo najmenším vplyvom na ekologické funkcie lesa, rozvíjať metódy biologickej ochrany lesa ako alternatívu k pesticídom;

-       zabezpečiť výskum a monitoring inváznych organizmov a vyvíjať metódy ochrany pred ich nežiaducimi dopadmi na biodiverzitu;

-       podporiť biologickú diverzitu a environmentálne priaznivé a ekonomicky efektívne pestovanie lesov, vrátane pestovania trvale viacetážových porastov, zachovania a trvaloudržateľného využívania genetických zdrojov;

-       vyvinúť modely podporujúce manažment rizík v lesnom hospodárstve a ich implementáciu do praxe v kontexte adaptácie lesov na zmenu klímy;

-       optimalizovať postupy manažmentu lesa smerom k multifunkčnému lesníctvu, rozvíjať metódy hodnotenia a oceňovania funkcií lesov ako východiska pre poskytovanie ekosystémových služieb lesníctva;

-       podporiť výskum a vývoj nových efektívnejších technológií získavania údajov o stave lesa a spôsobov ich využitia pri manažmente lesov;

-       podporiť cieľavedomé využívanie lesa a spoločenstiev lesných drevín v krajine (vrátane vytvárania agrolesníckych systémov) na ochranu a zlepšenie základných zložiek životného prostredia a kvality života;

b) v lesníckej ekonomike a spracovaní dreva 

-       zvyšovať ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva, s cieľom zvýšiť efektívne zužitkovanie dreva ako tovarov s čo najvyššou pridanou hodnotou, podporiť domácu ekonomiku, obmedziť export drevnej suroviny a zvýšiť zamestnanosť obyvateľstva;

-       zlepšiť situáciu v produkcii dreva, a to najmä intenzifikáciou produkcie biomasy na lesných pozemkoch a na nevyužívaných poľnohospodárskych pozemkoch; využitím zvyškov po spracovaní dreva; vývojom technológií na zlepšenie vlastností drevnej biomasy na energetické využitie – sušenie, lisovanie; vývojom technológií výroby energií z drevnej biomasy – spaľovanie, splynovanie;

-       vyvinúť postupy a technológie pre kaskádové využitie dreva a recyklačné systémy použitých drevných produktov.

c) Medzisektorové vzťahy a podpora rozvoja vidieka

-       navrhnúť opatrenia na riešenie regionálnych disparít a podmienok zlepšenia kvality života na vidieku, previazanosť sektorových a prierezových ekonomík pre rozvoj vidieckej ekonomiky a pracovných príležitostí na vidieku;

-       vytvoriť opatrenia na udržateľné zlepšovanie vidieckeho životného prostredia a udržanie zamestnanosti využívaním multifunkčných poľnohospodárskych a lesníckych aktivít a technológií eliminujúcich z nich vyplývajúce nepriaznivé dopady.

-       rozvíjať politiku agro-lesníckeho sektora na báze integrácie politík boja proti klimatickým zmenám, rozvoja vidieka, mechanizmov krížového plnenia (Natura 2000, obnoviteľné zdroje energie, rastlinolekársky režim Spoločenstva pod.) vrátane účasti verejnosti na rozhodovacom procese;

NSRV ARVI NSRV
tomenu