Národná inventarizácia lesa

skipmenu

tomenu

   Národná inventarizácia a monitoring lesov (NIML) SR je zisťovanie stavu a vývojových trendov lesa na celoštátnej a regionálnej úrovni výberovými matematicko-štatistickými metódami. O jej príprave a vykonaní rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR uznesením č. 3473/2004-710 dňa 1. júla 2004.
    Akcia svojim metodickým prístupom a šírkou získavaných informácií je prvou tohto druhu v histórii slovenského lesníctva a začína novú etapu dlhodobého sledovania stavu lesov na Slovensku. NIML SR má za cieľ vytvoriť nový ucelený systém, ktorý bude k zvoleným časovým okamžikom poskytovať objektívny, aktuálny a komplexný súbor informácií o stave a vývoji všetkých lesov SR na celoštátnej i regionálnej úrovni a slúžiť ako podklad pre rozhodovaciu, plánovaciu, kontrolnú a prognostickú činnosť príslušných riadiacich orgánov v rámci lesného hospodárstva i vo všetkých s nim súvisiacich odvetviach, najmä v drevospracujúcom priemysle, ochrane prírody a životnom prostredí.
    NIML na Slovensku sa zabezpečuje v relatívne veľmi krátkom časovom období a s veľmi malým riešiteľským kolektívom, pričom sa naraz rieši tak jej metodická príprava (pilotný projekt) ako aj vlastná realizácia. V ostatných európskych krajinách bol pilotný projekt vždy časovo aspoň dva roky predsunutý pred samotnú realizáciu. Napriek tomu sa všetky etapy prác podarilo doteraz splniť v potrebnom rozsahu i kvalite. Pre úspešnú realizáciu celého projektu je nevyhnutné zabezpečiť pravidelné vykonávanie ďalších cyklov NIML.

Podrobnejšie informácie z 1. cyklu NIML v publikácii: Šmelko, Š. - Šebeň, V. - Bošeľa, M. - Merganič, J. Jankovič, J.: NÁRODNÁ INVENTARIZÁCIA A MONITORING LESOV SR 2005-2006, Základná koncepcia a výber zo súhrnných informácií.

2.cyklus Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR 2015-2016)

V rokoch 2015-2016 sa uskutočnil terénny zber údajov 2. cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesov (NIML) SR (ďalej uvádzaný ako NIML2). Zisťovanie NIML je nezávislé, využíva prevažne objektívne metódy založené na priamom meraní, výsledkom výberového merania sú priemerné alebo súhrnné hodnoty vrátane zistenej miery presnosti – tzv. výberovej chyby. Zodpovedajúce hodnoty platné pre celé inventarizované územie sa určia metódou štatistického odhadu na základe výberového súboru tak, že sa podľa výberovej chyby stanoví interval spoľahlivosti (IS), v ktorom daný parameter leží so zvolenou spoľahlivosťou. Základnou úlohou veľkoplošnej inventarizácie a monitoringu je objektívne získanie informácií o kvantitatívnych a kvalitatívnych veličinách charakterizujúcich stav lesných ekosystémov na úrovni veľkých organizačných jednotiek rozdelenia lesa (štát, kraj). Zisťovanie sa z ekonomických dôvodov v rozsiahlych územných celkoch dá efektívne vykonávať jedine výberovým spôsobom (cez pomerne malý počet reprezentatívne rozmiestnených výberových jednotiek - IP). Uprednostnené je priame evidovanie a meranie na úrovni jednotlivých stromov.
Spektrum informácií pri NIL je voliteľné a veľmi široké. Ide najmä o informácie ako plocha lesa a zásoby dreva v rozčlenení podľa kategórií lesov, vlastníckych pomerov, veku, druhu drevín, kvality porastov a iné. Ďalšími dôležitými informáciami sú údaje o prírastku a produkčných možnostiach lesa, o potenciálnej a skutočne vykonanej ťažbe dreva, o teréne a sprístupnení lesa. Nároky na rozsah, podrobnosť a presnosť informácií si určuje obyčajne ich používateľ (objednávateľ) a závisia od účelu inventarizácie.

Cieľom národných inventarizácií lesov je v pravidelných intervaloch sledovať stav a zmeny stavu lesov na úrovni štátu matematicko-štatistickými metódami. Vykonanie druhého cyklu NIML SR zhodnotilo investíciu do prvého cyklu tým, že prinieslo po prvý krát štatisticky objektívne zistené údaje o vývoji lesa – zmenu výmery, zásob či štruktúry lesov Slovenska. NIML navyše poskytuje údaje, ktoré nie sú dostupné z PSL, napr. údaje o stave obnovy, množstve odumretého dreva, výmere lesa na nelesných pozemkoch. Terénny zber údajov sa uskutočnil podľa plánu po 10 rokoch od prvého v 2-ročnom cykle (2015-2016). Presnosť poskytnutých výsledkov NIML je presne známa, ale treba počítať s tým, že nie je na všetkých úrovniach zisťovania rovnaká. Najväčšia je na úrovni celej SR a postupne so zmenšovaním výmery klesá. Je to všeobecná zákonitosť a spoločná vlastnosť všetkých výberových spôsobov zisťovania.
Medzi najdôležitejšie základné výstupy patrí napr. plocha lesov, zásoby dreva, drevinové zloženie. Ďalej je to vnútorná štruktúra porastov, obnova lesov, poškodenie stromov, odumreté drevo. NIML prezentuje aj  stanovištné charakteristiky, údaje o okrajoch lesa a lesných cestách. Veľmi dôležité sú zmeny stavu lesa po 10 rokoch prezentované zmenami v ploche, drevinovom zložení, štruktúre porastov, ale najmä v zásobách dreva. Po prvý krát sa na celoslovenskej úrovni zistil empiricky meraný prírastok, treba zdôrazniť, že doteraz prezentované prírastky našich lesov neboli merané, ale preberané z rastových tabuliek v ktorých sa prírastok rovnako nezistil empiricky. Zistila sa aj skutočná mortalita a nezávisle na lesnej hospodárskej evidencii sa stanovila aj ťažba dreva.

Aké sú výsledky?

Výsledky boli spracované vo vedeckej štúdii: Vladimír ŠEBEŇ, 2017. Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky 2015-2016.
Otázky a žiadosti o publikáciu v tlačenej forme: seben@nlcsk.org

Stručný výber výsledkov

NIML2 zistila, že lesy na lesných pozemkoch tvoria asi 85% všetkých lesov. Plocha lesov naďalej rástla, pri stabilizácii výmery lesných pozemkov najmä sukcesným zarastaním nevyužívaných nelesných pozemkov. Zistená zásoba dreva na lesných pozemkoch bola vyššia oproti údajom z PSL asi o 18%. Veková, priestorová a drevinová štruktúra porastov bola diferencovanejšia ako sa doteraz prezentovalo. Prirodzená obnova v lesoch Slovenska prevažovala nad umelou obnovou, bola veľmi častá a bohatá, hoci pri niektorých drevinách bola situácia nepriaznivá aj pôsobením škodlivých činiteľov (zver). Objem odumretého dreva u nás ostáva na najvyššej úrovni z lesov v Európe. Empiricky zistený prírastok aj napriek súčasným kalamitám a zvyšujúcej sa ťažbe dreva túto stále prevyšuje, preto sa zásoby dreva v súčasnosti na základe presne meraných údajov naďalej zvyšujú.
 

 

m_mini.jpg  m2_mini.jpg  m3_mini.jpg  m5_mini.jpg

tomenu