Poľovnícky GIS

skipmenu

tomenu

   Vývojová úloha „Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC“ vznikla v roku 2008, ako pokračovanie predchádzajúcej úlohy „Vytvorenie geodatabázy údajov o poľovných revíroch na Slovensku (Poľovnícky GIS)“, ktorá bola súčasťou aktualizovanej koncepcie integrovaného geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva (IGIS RP).
   Dlhodobým cieľom úlohy „Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC“ je postupné sprístupňovanie údajov a služieb z ďalších geodatabáz spravovaných na NLC v parametroch zadefinovaných príslušnými odbornými útvarmi Ministerstva pôdohospodárstva (Sekcia lesnícka, Sekcia informatiky), ako súčasť budovania infraštruktúry pre priestorové informácie na princípoch zadefinovaných Smernicou INSPIRE.
   Riešenie projektu Poľovnícky GIS v roku 2008 bolo zamerané na vytvorenie komplexného geografického informačného systému o poľovných revíroch na Slovensku a malo dve hlavné časti.
   Pre aktualizáciu hraníc poľovných revírov v roku 2008 bola navrhnutá editáci (úpravy) priamo na obvodných lesných úradoch. Na tento účel bolo potrebné vytvoriť tzv. editačnú časť aplikácie. Táto časť umožňuje editáciu hraníc poľovných revírov a tvorbu bodovej vrstvy lokalizácie poľovníckych zariadení (chaty, posedy, krmelce, soľníky atď.). Do budúcnosti je možné ju doplniť o editačné moduly pre ďalšie poľovnícky významné vrstvy.   
    Nasledovalo vytvorenie geodatabázy a paralelne sa vyvíjala webová aplikácia pre používateľov Poľovníckeho GIS-u. Súčasťou aplikácie je mapová časť umožňujúca priestorovú vizualizáciu poľovných revírov dostupná všetkým užívateľom. Oprávneným používateľom webová aplikácia umožňuje  zobrazovať údaje poľovníckej štatistiky podľa aktívnych vrstiev v mapovej časti (poľovný revír, kraj, okres, poľovná oblasť atď.) doplnené grafmi. Za tieto oblasti je možné zobrazovať aj agregované údaje. Oprávneným používateľom slúžai aj na nahrávanie nových údajov. Podľa zvoleného modulu sa zobrazujú príslušné formuláre, do ktorých sa editujú údaje. Geografický informačný systém je riešený modulárne a je otvorený aby bolo možné bezproblémové rozšírenie o ďalšie moduly a aplikácie podľa požiadaviek používateľov.

 Riešenie webových aplikácií a služieb pre poskytovanie údajov z geodatabáz NLC (správa za rok 2008)

icon_earth.gif  Poľovnícky GIS (mapová časť)

20editacia_m.jpg 20nahravaniem.jpg 20stat_graf2m.jpg  20stat_grafm.jpg

 

tomenu