Aktívne projekty

skipmenu

tomenu

Domáce projekty

projekty MPSR

  • Výskum inovácií metód HÚL adaptovaných na nové sociálne, environmentálne a ekonomické podmienky (ČÚ 05 úlohy výskumu a vývoja „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku“ riešenej v rámci kontraktu s MP SR) – Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., zodpovedný riešiteľ ČÚ 05

projekty APVV

  • APVV-0456-07 „Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách“ (koordinujúca inštitúcia TU Zvolen) – Ing. Jaroslav jankovič, CSc., zodpovedný za spoluriešiteľskú inštitúciu NLC.
  • APVV-0131-07 „Výskum, modelovanie a realizácia energetického využitia trvale obnoviteľných lignocelulózových zdrojov“ (koordinujúca inštitúcia VÚPC a.s. – úsek SDVÚ) – Doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., zodpovedný riešiteľ etapy a zodpovedný za spoluriešiteľskú inštitúciu NLC.

projekty OPVaV

 

Medzinárodné projekty

projekty APVV

  • APVV SK-SI-0023-08 „Dvojstranné overovanie modelov rastových tabuliek lesných drevín“ – Doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., zodpovedný riešiteľ za Slovensko

iné projekty

  • EFI Project Centre CONFOREST: „Conversion of coniferous forests on sites naturally dominated by broadleaves for sustainable fulfillment of society´s needs ” – Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., člen riadiaceho výboru projektového centra
  • ENFIN (European National Forest Inventory Network) – Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., zodpovedný
NSRV ARVI NSRV
tomenu