PIS

skipmenu

tomenu

Prognosticko-informačné systémy pre zvýšenie efektívnosti manažmentu lesa

Cieľom projektu je experimentálny vývoj prognosticko - informačného systému pre zvýšenie efektívnosti manažmentu lesa a transfer získaných poznatkov do praxe.

Hlavné aktivity a chronológia riešenia projektu

1.1 Prognosticko-operacný systém na identifikáciu stromov napadnutých podkôrnym hmyzom (január 2011 - december 2013)
1.2 Monitoring početnosti hmyzu v lesoch (január 2011 - december 2013)
1.3 Celulárne automaty pre simuláciu vývoja populácie vybraných hmyzích škodcov lesa (január 2011 - december 2013)
1.4 Informačný systém na podporu biologických a biotechnických opatrení ochrany lesa (marec 2011 - december 2013)
2.1 Diseminácia výsledkov pre ich ľahšie uplatnenie v praxi (september 2011 - december 2013)
 

Aktivita 1.3

V rámci odboru inventarizácie a manažmentu lesa sa bude riešiť prevažne aktivita 1.3 - Celulárne automaty pre simuláciu vývoja populácie vybraných hmyzích škodcov lesa. Cieľom aktivity je vytvorenie poznatkovej bázy dát, výber zodpovedajúcich matematických a štatistických metód, ich implementácia do výsledného systému, overenie jeho funkčnosti ako prototypu celulárneho automatu umožňujúceho dynamické modelovanie a simuláciu vývoja populácie podkôrneho a listožravého hmyzu v lesných spoločenstvách. Výsledkom aktivity bude prototyp simulátora, ktorý na základe vstupných parametrov, definovaných väzieb a modelu správania sa systému bude schopný na určitej hladine významnosti predikovať vývoj populácie vybraných škodcov v lesných spoločenstvách, čím sa jeho potenciál a využitie môže rozšíriť v budúcnosti do systémov pre strategické riadenie a krízový manažment v lesnom hospodárstve.

tomenu