skipmenu

tomenu

Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy


    Úlohou projektu je získanie dostatočného objemu vedeckých informácií o procesoch v lesných porastoch ktoré hynú pravdepodobne v dôsledku synergického pôsobenia zmien v životnom prostredí (znečistenia a zmeny klímy) a analyzovať možnosti minimalizácie negatívnych dopadov ich rozpadu a rekonštrukcie prostredníctvom inovácie zásad a postupov pri hospodárení v nich. To umožní vypracovanie vhodnejších modelov a zásad hospodárenia, spracovanie ekonomických analýz, na základe ktorých vlastníci a užívatelia lesa môžu optimalizovať stratégie premeny nestabilných ekosystémov na stabilnejšie, schopné v budúcnosti lepšie odolávať meniacim sa podmienkam prostredia (najmä klímy).
    Z vecného hľadiska bude výskumná úloha riešená v rámci 3 čiastkových projektov. Prvé dva projekty sú zamerané na získanie potrebných údajov a primárnu syntézu, v ČÚ 03 sa zberom a analýzou dodatkových dát a ich následnou syntézou s relevantnými výstupmi z ČÚ 01 a 02 nadefinujú optimálne modely rekonštrukcie porastov. Šírka a hĺbka riešenia problematík a rozsah výsledkov riešenia bude závisieť od každoročne upresňovaných finančných a kapacitných možností riešiteľského kolektívu.
    Výsledky riešenia výskumnej úlohy budú slúžiť pre potreby strategických rozhodnutí rezortu pôdohospodárstva (najmä Sekcie lesníckej), pre zariaďovateľov a užívateľov, resp. majiteľov lesných pozemkov. Výsledky riešenia budú odovzdané realizátorom a prezentované lesníckej odbornej verejnosti vo forme odborných publikácií, prednášok a realizované vo výskumných správach a realizačných výstupoch. Okrem rezortu pôdohospodárstva sa predpokladá využitie získaných výsledkov aj pre potreby rezortu životného prostredia.

Záverečná správa výskumnej úlohy

kalamita_mini.jpg  kalamitisko_mini.jpg  plachty_mini.jpg  zltnutie_mini.jpg

tomenu