skipmenu

tomenu

Názov projektu: Modely kvalitovej a hodnotovej produkcie topoľových klonov
Kód projektu: APVT-27-000504
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Doba riešenia: 01/2005-12/2007
Celkové náklady za dané obdobie: 2 970 000,- Sk
Financovanie: APVT

Ciele projektu: Získať základné vedecké poznatky o kvalitovej a

tomenu