Projekt revitalizácie TANAPU

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

  Cieľom projektu revitalizácie je na základe analýzy všetkých dostupných informácií a vedeckých poznatkov definovať základné rámce a postupy revitalizácie postihnutého územia a dlhodobú stratégiu následného manažmentu tak, aby výsledkom boli Ekologicky stabilné lesné ekosystémy schopné plniť všetky spoločnosťou požadované funkcie.
   Koncepcia spracovania projektu revitalizácie bola odbornej verejnosti predstavená na pracovnom seminári „Lesy Tatier po veternej kalamite – ako ďalej“, ktorý sa konal 18. 1. 2005 v aule Technickej univerzity vo Zvolene. V zmysle tejto koncepcie je revitalizačný projekt členený na dve osobitné časti:

   1. Základný projekt revitalizácie lesných ekosystémov, ktorý komplexne rieši celé postihnuté územie (lesy v správe Štátnych lesov TANAP-u i lesy v správe neštátnych subjektov). Projekt analyzuje doterajší vývoj lesov v postihnutej oblasti a definuje základné ciele, princípy a kritériá pre revitalizáciu a ďalší manažment lesných porastov. Jeho výsledky budú súčasťou všeobecnej časti LHP čím bude k dispozícii všetkým subjektom spravujúcim lesy v postihnutom území.
   2. Čiastkové revitalizačné projekty vypracúvané pre jednotlivé lokality, tak ako boli postupne pripravené pre aplikáciu konkrétnych revitalizačných postupov (územia uvoľnené v procese spracovania kalamity, resp. územia ponechaných na samovývoj). Čiastkové revitalizačné projekty prednostne riešili lesy v správe Štátnych lesov TANAP-u. Neštátne subjekty si ich vypracovanie objednávali na NLC (do 31. 12. 2005 LVÚ Zvolen), ktoré ich spracovanie gestoruje. Všetky čiastkové revitalizačné projekty, ktoré boli spracované do konca roka 2006 sú priamo prepojené s predpisom LHP pre príslušnú jednotku priestorového rozdelenia lesa (JPRL).

   Zámerom projektu revitalizácie lesných ekosystémov postihnutých kalamitou je tvoriť dlhodobý základný rámec pre tvorbu všetkých ďalších manažmentových plánov (lesné hospodárske plány, resp. plány starostlivosti) v území postihnutom kalamitou z 19. 11. 2004.

Podrobnejšie informácie v publikácii: Jankovič, J. a kol.: Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postinutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004 (základné rámce a postupy revitalizácie postihnutého územia a následného manažmentu)

krivan_m.jpg  zlomy_m.jpg  novy_les_m.jpg  mlade_m.jpg

NSRV ARVI NSRV
tomenu