Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri

skipmenu

tomenu

Odbor ochrany lesa a manažmentu zveri je tradičným odborom Lesníckeho výskumného ústavu, pod týmto názvom existuje od roku 1994. Na odbore pracuje 13 vedeckých pracovníkov a 4 technickí pracovníci. Odbor má 2 pracoviská a to Zvolen (7 pracovníkov) a Banská Štiavnica (10 pracovníkov). Špecialisti na abiotické, biotické a antropogénne škodlivé činitele sa zapájajú do riešenia vedeckých projektov financovaných z domácich a zahraničných zdrojov a do služieb lesníckeho sektora na Slovensku. K trvalým a dlhodobým službám patrí aj Lesnícka ochranárska služba.

Hlavná činnosť:
  • výskum vplyvu koreňovej sústavy na statickú stabilitu stromov
  • výskum populačnej dynamiky mníšky veľkohlavej
  • výskum monitorovania, ochranných a obranných metód proti podkôrnym druhom škodcov na ihličnatých drevinách
  • výskum dynamiky a príčin hromadného hynutia dubov
  • výskum patogenity druhov húb z rodu Armillaria
  • výskum metód biologickej ochrany proti premnoženiu mníšky veľkohlavej Lymantria dispar a lykožrúta smrekového Ips typographus (prípravky na báze Beauveria bassiana)
  • výskum populačnej dynamiky a sezónnej aktivity veľkých šeliem (medveď a vlk)
  • monitoring populačnej hustoty mníšky veľkohlavej, lykožrúta smrekového, lykožrúta severského a lykožrúta lesklého
  • testovanie biologickej účinnosti herbicídov, insekticídov, fungicídov, repelentov a iných pesticídov proti biotickým škodlivým činiteľom
  • poradenstvo, expertízy a stanoviská súvisiace s ochranou lesa

 

och1.jpg

och2.jpg

och3.jpg

och4.jpg

Výskumné tímy:
Biotické škodlivé činitele - hmyz, huby, nežiaduca vegetáciaM. Zúbrik, J. Vakula, A. Gubka, J. Galko, A. Kunca, R. Leontovyč, V. Longauerová, M. Maľová
Antropogénne činitele: V. Longauerová, M. Maľová
Manažment lesnej zveri: S. Finďo, P. Kaštier
Špecialista na GIS v ochrane lesa: Ch. Nikolov, M. Dubec
Technický pracovníci:   B. Slaná, S. Rell, M. Lipnický, R. Nigríni
                 
Kontakt:
doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka
tel.: 00421 45 5314 323
mail: bkonopka@nlcsk.org
sekretariát: 00421 45 5314 320
 
 
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Slovenská republika
tel: 00421 45 5314320
 
Pracovisko Banská Štiavnica
Lesnícka 11
969 23 Banská Štiavnica
www.los.sk
los@nlcsk.org
 
Ing. Andrej Kunca, PhD, 
tel: 00421 45 6781122
mobil: 0902 712 964
mail: kunca@nlcsk.org
 
sekretariát: Beata Slaná
tel: 00421 45 6781111
lc_nulte
NSRV ARVI NSRV
tomenu