Komplexné využitie domácich surovín a zdrojov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Komplexné využitie domácich surovín a zdrojov
Číslo projektu – zmluvy: 0C05/09/00/2003
Vecná etapa:  5.1 Fytopesticídy pre integrovanú ochranu lesa
Koordinačné pracovisko: Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Riešiteľský ústav: NLC-LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Milan Zúbrik, PhD., Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Doba riešenia: 2004 – 2007
Celkové náklady za dané obdobie: cca 8 000 000 Sk
Financovanie: ŠP vedy a výskumu

Vecná etapa bola zameraná na tri ťažiskové oblasti ochrany lesa proti biotickým škodcom: boj s hmyzími škodcami, biologický boj s hubovými ochoreniami lesných drevín a ochranu lesných porastov proti poškodzovaniu veľkými stavovcami (lesná zver).

V oblasti boja s hmyzími druhmi škodcov sa overila schopnosť vodných výluhov siedmych vybraných rastlín pôsobiť na vývoj húseníc škodcu. Následne sa vykonala selekcia vybraných komponentov výluhu orecha Juglans regia (ten limitoval vývoj škodcu v najväčšej miere) a overila sa ich toxicita voči cieľovému organizmu (modelový druh mníška veľkohlavá Lymantria dispar L.). Pripravili sa 3 polotovary, ktorých účinnou látkou boli triesloviny získané z listov orecha, ktoré potvrdili strednú (až vyššiu) účinnosť na vývoj húseníc modelového druhu (mníšky veľkohlavej) v laboratórnych testoch.

V časti fytopatogénne organizmy sa testovalo 12 kmeňov antagonistickej huby Trichoderma sp. proti 18 rôznym kmeňom patogénnych húb. Prebehli poľné pokusy s dvomi najnádejnejšími kmeňmi húb rodu Trichoderma v ktorých sa overila ich účinnosť na rast semenáčikov troch druhov lesných drevín. Získali sa 2 suspenzie Trichoderma sp. s kmeňmi I2 a I6-II s aditívami z mikroelementov bór a z makroelementov dusík v amidickej forme. Prípravok v laboratórnych podmienkach bol stabilný, účinné látky neboli fytotoxické, účinné proti fytopatogénnym organizmom a s pozitívnym vplyvom na rastové vlastnosti semenáčikov a sadeníc.

V časti boja proti lesnej zveri sa otestovali 3 receptúry vyrobené z prírodných produktov na ochranu sadeníc lesných drevín proti zveri. Použili sa unikátne komponenty ako kapsaicín a pod. vyselektovaný a stabilizovaný v rámci tohto projektu. Po prvom vyhodnotení pokusov sa odporučilo po modifikácii dvoch najnádejnejších produktov pokusy opakovať. Pokusy prebehli úspešne a preto sa pre registráciu navrhli 2 hotové produkty (Repelan a Repos) pôsobiace ako repelenty proti lesnej zveri. 
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu