Ochrana diverzity lesných biotopov v Národnom parku Slovenský raj

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 

Názov projektu: Ochrana diverzity lesných biotopov v Národnom parku Slovenský raj
Kód projektu: LIFE 04 NAT/SK/000244
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Andrej Gubka, CSc.
Doba riešenia: 09/2004 – 12/2008
Celkové náklady za dané obdobie: 500 244,- EUR
Financovanie: LIFE

Partneri projektu: DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie; obec Hrabušice; Združenie obcí Slovenského raja; Slovenský skauting

Ciele projektu: Zjednotenie všetkých relevantných partnerov a vytvorenie rámca pre integráciu súčastných a plánovaných aktivít do nového, komplexného plánu starostlivosti. Nový plán starostlivosti by mal klásť dôraz na nedoriešené problémy , ako sú: obnova a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesných biotopov, menežment trávnych plôch, usmernenie návštevníkov a produkcia informačných materiálov pre propagáciu ochrany biotopov a druhov v rámci územia Natura 2000.
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu