Realizácia optimálneho manažmentu a zlepšovania biotopu raticovej zveri vo vybraných zverniciach Lesov SR, š.p. Banská Bystrica

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Realizácia optimálneho manažmentu a zlepšovania biotopu raticovej zveri vo vybraných zverniciach Lesov SR, š.p. Banská Bystrica
Kód projektu: APVT-27-P00605
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Doba riešenia: 08/2005-12/2007
Celkové náklady za dané obdobie: 3 050 000,- Sk
Financovanie: APVT


Ciele projektu: Zaviesť optimálny manažment raticovej zveri vo vybraných zverniciach Lesov SR, š.p. Banská Bystrica a realizovať súbor opatrení na zlepšenie jej biotopu, najmä úživnosti.
Partneri projektu: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica; Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica.
Projekt zameraný na realizáciu postupov zlepšovania prirodzenej úživnosti biotopu zveri obhospodarovaním trvalých trávnych porastov a políčok, optimalizáciu prikrmovania raticovej zveri vyvinutým krmivom a optimalizáciu celkového manažmentu zveri vo vytypovaných zverniciach Lesov SR, š. p. Banská Bystrica. Člení sa na štyri etapy:

  • spracovanie prehľadu zvernicového hospodárstva v Lesoch SR, š. p. Banská Bystrica a vytypovanie zverníc kde sa budú realizovať najnovšie výsledky vedy a výskumu,
  • vypracovanie projektov optimalizácie manažmentu raticovej zveri, vrátane návrhu na realizáciu výsledkov výskumu,
  • realizácia opatrení vo vytypovaných zverniciach v zmysle vypracovaných postupov,
  • zhodnotenie výsledkov realizácie a návrh plošného využitia postupov vo zverniciach SR.
NSRV ARVI NSRV
tomenu