Vývoj integrovaného informačného a biotechnického systému na ochranu smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom pre územia postihnuté vetrovou kalamitou

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Názov projektu: Vývoj integrovaného informačného a biotechnického systému na ochranu smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom pre územia postihnuté vetrovou kalamitou
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–P05205
Riešiteľský ústav:
NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Doba riešenia:
2005 – 2007
Celkové náklady za dobu riešenia:
cca 5 000 000 Sk
Financovanie:
APVV

Projekt aplikovaného výskumu zameraný na zdokonalenie integrovaného systému ochrany smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom pre územia postihnuté vetrovou kalamitou v oblasti Nízkych Tatier a ďalších územiach spravovaných š. p. Lesy SR.

Na OZ Beňuš - zber, analýzy a hodnotenie údajov o odchytoch podkôrnikov v jednotlivých lapačoch podľa JPRL a LUC za roky 2006 a 2007. Analýzy a mapové podklady z roku 2006 boli odovzdané užívateľovi a použité pre optimalizáciu plánovania a realizácie feromónového boja v roku 2007.

Vytvorila sa nová verzia tlačiva hlásenia L 116, podľa ktorej sa vykoná evidencia výskytu škodlivých činiteľov za rok 2007. Spracovali sa podklady pre jeho zakotvenie do pripravovanej vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii. Evidované údaje sa harmonizovali s hláseniami L 144 a L 146. Pripravil sa softvér pre elektronické evidovanie výskytu škodlivých činiteľov a výstupnú zostavu hlásenia (definitívna – komerčná podoba softvéru bude k dispozícii po nadobudnutí platnosti vyhlášky). Prostredníctvom štátnej správy lesného hospodárstva sa subjektom expedovalo nové tlačivo L 116. So sprievodným usmernením bolo uverejnené v prílohe časopisu LES.

Vypracovala sa schéma expertného systému pre optimalizáciu plánovania feromónového boja, analyzovala sa dostupnosť údajov z LHKE a WebLESu.

Zdokonalili sa poznatky a technológia feromónového boja s inváznym druhom Ips duplicatus. Spracoval sa prehľad vývoja jeho populácie na Slovensku od roku 2002. Pokusy s vývojovými vzorkami feromónov na odchyt druhu Ips amitinus neboli úspešné.

Metodicky sa zvládla a prakticky odskúšala izolácia, produkcia a finalizácia, skladovanie a použitie izolátov entomopatogénnej huby Beauveria bassiana k regulácii početnosti druhu Ips typografus. Praktické uplatnenie tejto metódy si ešte vyžaduje širšie experimentálne overenie.
 

NSRV ARVI NSRV
tomenu