Vzdelávanie personálu lesníckej prvovýroby pre súčinnosť so znalcami oceňovania škôd zverou v lesoch

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Názov projektu: Vzdelávanie personálu lesníckej prvovýroby pre súčinnosť so znalcami oceňovania škôd zverou v lese
Rezort, názov SOP: MP SR, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Riešiteľský ústav: NLC–LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slavomír Finďo, CSc.

Ciele

Postupovalo sa v zmysle upraveného harmonogramu predpokladanej realizácie projektu pre rok 2007, ktorý bol odsúhlasený PPA Bratislava dňa 6. marca 2006. Vypracovala a odoslala sa monitorovacia správa projektu za rok 2006. V rámci aktivity 1 sa vypracovala a publikovala brožúra „Ekologické základy ochrany lesa proti zveri“ ako študijný materiál pre vzdelávanie odborných lesných hospodárov. V rámci aktivity 5: školenie účastníkov vzdelávacieho kurzu u VÚC Košice a Prešov sa uskutočnili dve školenia. Prvý kurz sa uskutočnil v dňoch 18.–19. 6. 2007 vo Zvolene pre odborných lesných hospodárov z kraja Prešovského. Kurzu sa zúčastnilo 33 OLH. V dňoch 20.–21. 6. 2007 sa uskutočnil vzdelávací kurz pre OLH Košického kraja (počet účastníkov 37). Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu riešenia projektu zanikla platnosť akreditácie vzdelávacej aktivity, NLC– LVÚ Zvolen požiadalo Ministerstvo školstva SR o udelenie novej akreditácie. Nová akreditácia bola udelená 8.10.2007

NSRV ARVI NSRV
tomenu