Literatúra

skipmenu

tomenu

Vo svete bolo publikovaných množstvo odborných a vedeckých článkov s problematikou mníšky veľkohlavej. Uvádzame niektoré tituly uverejnené pracovníkmi NLC-LVÚ samostatne alebo v spolupráci so špecialistami s iných inštitúcií a uvádzame tiež niekoľko príkladov prác uverejnených vo svete.  

Publikácie pracovníkov NLC-LVÚ

Zúbrik, M.: Vážny problém dubových porastov – Gradácia mníšky veľkohlavej. Les, roč. 61, č. 1, s. 29-31.

 Zúbrik, M.: V tomto roku vrcholí premnoženie mníšky veľkohlavej! LES – Slovenské lesokruhy, 2006, č. 3-4, s. 9-10.
 
Zúbrik, M., Turčáni, M. 1997: Premnoženie listožravého hmyzu v dubinách a ohrozenie lesných porastov defoliátormi v roku 1997. LVÚ Zborník referátov, s. 97-107.
 
Zúbrik, M., Turčáni, M. 1997: Listožraví škodcovia v lesoch Slovenska v rokoch 1972-1997 a ich význam pre stabilitu lesných ekosystémov. Les - drevo - životné prostredie, Zborník referátov, TU Zvolen, s 219-227
 
Zubrik, M., Novotny, J., 2002: Vplyv gama – radiácie na vývoj lariev mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.). Zborník semináru „Ochrana lesa 2002“, TU Zvolen, s. 49-55.
 
Zubrik, M., Novotny, J., 2000: Study of gypsy moth microsporidia transmission by Glyptapanteles liparidis and Cotesia melanoscela (Hym.: Braconidae). IOBC wprs Bulletin, Vol. 23 (2): 297-303.
 
Zúbrik, M., Novotný, J. 1997: Egg parasitization of Lymantria dispar (Lep., Lymantriidae) in Slovakia. Biológia 52, s. 343-350.
 
Zúbrik, M., Kunca, A., Leontovyč, R., Vakula, J., Varínsky, J., 2004: Stručná správa o výskyte mníšky veľkohlavej v roku 2004 s návrhom opatrení pre rok 2005. Správa pre MPSR, LVÚ Zvolen, 10 s.
 
Zúbrik, M., Kovalčík, J., 2005: Kalamita mníšky veľkohlavej, stav, predpoklad vývoja a realizácia obranných opatrení. In. Kunca, A. (Ed.) Zborník referátov z celoslovenského seminára Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005, Banská Štiavnica, 28. -29. 4. 2005, s. 117-123.
 
Zúbrik, M., J. Novotný, M. Kozánek, 2007: The effect of gamma radiation on the host preferences of the gypsy moth larvae (Lymantria dispar L., Lep.: Lymantriidae). Lesnícky časopis – Forestry Journal, (53) 1: 15 – 23.
 
Zúbrik, M., 2004: Mníška veľkohlavá Lymantria dispar (L.) najvýznamnejší defoliátor dubín. In: Varínsky, J. (ed), Aktuálne problémy v ochrane lesa 2004, Lesnícky výskumný ústav, Zvolen, s. 130-141.
 
Zúbrik, M., 1993: Parazitoidy ako súčasť prirodzeného bioregulačného spektra mníšky veľkohlavej Lymantria dispar L. (Lepidoptera). Zprávy lesn. výsk. 38 (3): s. 35-39.
 
Zúbrik, M. Novotný, J. 1996: The complex of gypsy moth (Lymantria dispar L.) parasitoids in Slovakia and in other central european countries. In. Proceedings - Interag. Gypsy Moth Research Rewiew 1996. USDA, Annapilis, USA s. 83-88.
 
Zúbrik, M. 1997: Štúdium Bioregulačného komplexu mníšky veľkohlavej, Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae), so zameraním na parazitoidy. Autoreferát dizertačnej práce, TU Zvolen, 21 s.
 
Zúbrik, M. 1997: Štúdium Bioregulačného komplexu mníšky veľkohlavej, Lymantria dispar L. (Lep., Lymantriidae), so zameraním na parazitoidy. Dizertačná práca. LVU Zvolen, 109 s.
 
Zúbrik, M. 1997: Beitrag zur Morphologie der Puparien der in der Schwammspinners, Lymantria dispar (Lep.: Lymantridae) parasitierenden Raupenfliegen (Diptera, Tachinidae) in der Slowakei. Forestry Journal, 44 (4): 275-285.
 
Turčáni, M., Zúbrik, M., Novotný, J. 1995: Zvládnutie kalamity defoliátorov v roku 1994 a prognóza pre rok 1995. In: Ťažiskové problémy ochrany lesa, Zborník referátov, LVÚ Zvolen, s.60-67.
 
Turčáni, M., Novotný, J., Zúbrik, M., McManus, M., Pilarska, D., Maddox, J. 2000: The Role of Biotic Factors in Gypsy Moth Population Dynamics in Slovakia: Present Knowledge. In: Liebhold, A., M.; McManus,M.,L., Otvos,I.S. and Fosbroke, S.; (eds.) Proceedings: Integrated Management and Dynamics of Forest Defoliating Insects . U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station, Gen. Tech. Rep. NE-xxx, s. 152 - 167.
 
Turčáni, M., Novotný, J., Zúbrik, M. 1999: Pred ďalšou kalamitou mníšky veľkohlavej (Lymantria dispar L.). In: Aktuálne problémy v ochrane lesov ´99 - Zborník referátov z celoslovenského seminára z 8. - 9. apríla 1999 v Banskej Štiavnici. s. 115 - 121.
 
Turčáni M., Zúbrik, M., 1997: Defoliation of forest stands by leaf-eating insect in Slovakia during period 1972-1996. In.: Knížek, M., Zahradník, P., Diviš, K., (ed): Proceedings Workshop on Forest Insects and Disease Survey, Písek. s. 142-144.
 
Solter, L., Pilarska, D.,McManus, M., Novotny, J., Zubrik, M., Patocka, J.,  2005.  Host Specificity of Gypsy Moth Microsporidia: Field Studies on Slovakia  In: Gottschalk, Kurt W., ed. Proceedings, 16th U.S. Department of Agriculture interagency research forum on gypsy moth and other invasive species 2005; 2005 January 18-21; Annapolis, MD. Gen. Tech. Rep. NE-337. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station: 77.
 
Solter, L., D’Amico, V., Goertz, D., Hoch, G., Hylis, M.;, Linde, A., Mcmanus, M., Novotny, J., Pilarska, D., Solter, P., Vavra, J., Weiser, J., Zubrik, M.,  2005.  Research on Microsporidia as Potential Classical and Augmentative Biological Control Agents of the Gypsy Moth  In: Gottschalk, Kurt W., ed. Proceedings, XV U.S. Department of Agriculture interagency research forum on gypsy moth and other invasive species 2004; 2004 January 13-16; Annapolis, MD. Gen. Tech. Rep. NE-332. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station: 74-75.
 
Schopf, A., Hoch, G., Novotný, J., Zúbrik, M., 1997: Zur populationsdynamik des Schwammspinners, Lymantria dispar (Lep., Lymantriidae). Endbericht GZ 45.273/2-46a/93, IFFF Wien - FRI Zvolen, 92 s.
 
Schopf, A., Hoch, G., Klaus A., Novotny, J., Zúbrik, M., Schafellner, C., 1999: Influence of food quality of two oak species on the development and growth of gypsy moth larvae. Physiology and Genetics of tree-phytophage interactions. Gujan (France), August 31- September 5, 1997. Ed. INRA, Paris, 1999.
 
Novotný,J. a kol. 1999: Modely integrovanej ochrany lesných spoločenstiev proti pôsobeniu komplexu škodlivých činiteľov. Správa o riešení výskumnej úlohy č. 514-74-06, LVÚ Zvolen, 108 s. Msc., 18 obr., 17 Tab.
 
Novotný, J., Zúbrik, M., 1995: Mortality Agents Affecting Gypsy Moth Population in the Slovak Republik. In: Proceedings - Interag. Gypsy Moth Research Review 1995. USDA, Annapolis. USA. s. 102.
 
Novotny, J., Zubrik, M. 2003: Sterile Insect Technique as a Tool for increasing the efficacy of the Gypsy moth Biocontrol. Proceedings Ecology, Survey and Management of Forest Insects. Krakow, Poland, USDA Forest Service, p. 80-87.
 
Novotný, J., Zúbrik, M. 2000: The development of ecological methods of forest insect pest control, based on SIT and using parasitoids (model insect gypsy moth, Lymantria dispar). Správa zahr. projektu č. 10848, IAEA, 12 s.
 
Novotný, J., Zúbrik, M. 1999 (vyšlo v roku 2000): The use of nuclear techniques and parasitoids for gypsy moth control. Proceedings: Working Material „Evaluation the use of nuclear techniques for the colonisation and production of natural enemies of agricultural insect pests“, Vienna, Austria, IAEA. s 89.
 
Hoch, G., Zúbrik, M., Novotný, J., Schopf, A. 2001: The natural enemy complex of the gypsy moth, Lymantria dispar (Lep., Lymantriidae) in different phases of its population dynamics in eastern Austria and Slovakia - a comparative study. J. Appl. Ent. 125, s 217-227.
 
Hoch, G., Zúbrik, M., 1995: The Parasitoids Complex of the Gypsy Moth in High and Low Level Population in Eastern Austria and Slovakia.   In: Proceedings - Interag. Gypsy Moth Research Review 1995. S. 79.
 
Hoch, G., D'Amico, V., Solter, L.F., McManus, M.L., Zubrik, M. (2007): Two approaches for quantifying transmission of microsporidia in semi-field conditions. 18th USDA Interagency Research Forum on Invasive Species, 9.-12.1.2007, Annapolis, MD.
 
Hoch, G., D’Amico, V., Solter, L.F., Zubrik, M., McManus, M.L. 2008: Quantifying horizontal transmission of Nosema lymantriae, a microsporidian pathogen of the gypsy moth, Lymantria dispar (Lep., Lymantriidae) in field cage studies. J. Invertebr. Pathol., 99, 146-150; ISSN 0022-2011.
 
Hoch, G., D’Amico, V., Solter, L., McManus, M., L., Zubrik, M.,  2005.  Quantifying Transmission of Microsporidia in the Field  In: Gottschalk, Kurt W., ed. Proceedings, 16th U.S. Department of Agriculture interagency research forum on gypsy moth and other invasive species 2005; 2005 January 18-21; Annapolis, MD. Gen. Tech. Rep. NE-337. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Research Station: 41.
 
D'Amico V., Hoch G., Solter, L.F., Zubrik, M., McManus, M.L. (2007): Microsporidia transmission in forest Lepidoptera, Part II: Transmission of Nosema lymantriae in the field. IUFRO Conference "Natural enemies and other multi-scale influences on forest insects" , 9-14 September 2007, Vienna.
 
Balkovič, J., Zúbrik, M. 2005: Hrozivé premnoženie mníšky... ako sa proti nej brániť? Slovenské lesokruhy, č. 5, s.2-4. (50%)
 
Niektoré vybrané publikácie zahraničných autorov
 
Campbell, R. W., Sloan, R. J. 1976: Influence of behavioral evolution on gypsy moth pupal in sparse populations. Environ. Entomol. 5: 1211-1217

Doane, C. C., McManus, M. L. (ed) 1981: The gypsy moth: Research toward integrated pest management. USDA For. Serv. Sci. Educ. Ag. Technical Bull. 1584, Washington, D. C. 1981, 757s.

Knipling, E. F. 1955. Possibilities of insect control or eradication through the use of sexually sterile males. J. Econ. Entomol. 48: 459 – 462.
 
Leonard, D. E. 1970: Intrinsic factor causing qualiztative changes in populations of Porthetria dispar. Can. Ent. 102: 239-49.
 
Mastro, V. C. & Schwalbe, C. P. 1988. Modern insect control: nuclear techniques and biotechnology. In: Proceedings of an international symposium on modern insect control, IAEA, Vienna, pp. 15-40.
 
Nealis, V. G., Erb, S. 1993: A sourcebook for management of the gypsy moth. Forestry Canada, 48 s.
 
Nicol,C.,M.,Y., Schmutterer, H. 1996 Control of the Gypsy Moth, Lymantria dispar (L.) with NeemAzal-T in Stands of Oak. In. Practised Oriented Results on Use and Production of Neem – Ingredients and Pheromones, Proceedings of the 4 Workshop, p. 95 – 100.
 
Schedl, K. E. 1936: Der Schwammspinner in Euroasien, Afrika und Neuengland. Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 242 s.
 
Summers, J. N. 1922: Effect of low temperture on the hatching of gypsy moth eggs. USDA Bull. No. 1080. 54 s.
NSRV ARVI NSRV
tomenu