Manažment lesnej zveri: S. Finďo, P. Kaštier

skipmenu

tomenu

medved.jpg

Team pracovníkov sa zaoberá výskumom vzťahov les – zver. Skúma problematiku poškodzovania lesných porastov zverou a možnosti ich zmierňovania (preventívne a supresívne opatrenia). Z toho dôvodu sa vo výskume zameriava aj na ekológiu jelenej zveri, ktorá má najväčší podiel na týchto škodách. Študuje časovo – priestorovú aktivitu jelenej a srnčej zveri. Ďalej sa zaoberá problematikou optimalizácie manažmentu populácií raticovej zveri a problematikou zvyšovania prirodzenej úživnosti prostredia (biotopu) zveri, ktoré patria medzi preventívne opatrenia. Rovnako študuje aj prirodzených predátorov raticovej zveri - veľké šelmy (medveď, vlk), ich potravnú ekológiu a časovo – priestorovú aktivitu.
Okrem výskumnej činnosti zabezpečuje aj poradenskú, expertíznu a projekčnú činnosť v oblasti ochrany lesa a poľovníctva (oceňovanie škôd, projekty zriadenia a obhospodarovania zverníc a bažantníc, určenie veku ulovenej zveri a pod.).

 


 Niektoré výsledky výskumu časovo-priestorovej aktivity voľne žijúcich kopytníkov a veľkých šeliem v stredoslovenských pohoriach

NSRV ARVI NSRV
tomenu