Odbor ekológie lesa a krajiny

skipmenu

tomenu

Súbor relevantných poznatkov o ekológii lesa umožňuje jeho manažment smerujúci k tvorbe ekologicky stabilných ekosystémov umožňujúcich napĺňanie konceptu multifunkčného lesníctva. Odbor ekológie lesa a krajiny po roky svojej existencie prispieva k riešeniu úloh napĺňajúcich tento koncept. Dominantnou úlohou odboru je získavať, vysvetľovať a aplikovať poznatky o podmienkach, vlastnostiach a funkciách lesných ekosystémov. V posledných rokoch sa výskum sústredil najmä na vplyv globálnej zmeny klímy a antropogénnych aktivít na lesné ekosystémy a ich obhospodarovanie. Viac než dve desaťročia je podstatnou súčasťou riešenia problematiky ekológie lesa monitoring stavu lesa, ktorý je na medzinárodnej úrovni súčasťou monitoringu stavu lesov v Európe.

Hlavná činnosť:
  • Monitoring lesných ekosystémov - Čiastkový monitorovací systém Lesy
  • Výskum dopadov klimatických zmien na lesy Slovenska
  • Výskum pôdnych, fytocenologických pomerov a biodiverzity lesov
  • Výskum disturbančného režimu lesa
  • Modelovanie vývoja lesných ekosystémov
  • Biometeorologický monitoring - online http://www.futmon.nlcsk.sk/

ek1.jpg

ek2.jpg

ek3.jpg

ek4.jpg

Výskumné tímy:  

Monitoring lesných ekosystémov:  Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing. Jozef Capuliak, PhD., RNDr. Slávka Tóthová, PhD., Ing. Danica Krupová PhD., Ing. Hana Pavlendová PhD.

Dopady klimatických zmien na lesy: doc.RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD.

Biodiverzita, fytocenológia a lesnícka typológia: Ing. Jozef Vladovič, PhD., Ing. František Máliš, PhD., Ing. Anna Vodálová

Sekvestrácia uhlíka a bilancie skleníkových plynov v lesoch a krajine: Mgr. Ivan Barka, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing.Pavel Pavlenda PhD.

Diaľkový prieskum Zeme a geoinformačné technológie: Dr. Ing. Tomáš Bucha, Mgr. Ivan Barka, PhD., doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.

Technickí pracovníci:  Mgr. Milan Zemko, Bc. Milan Konôpka, Ján Šulko, Ľuboš Frič

Administratívny pracovník:  Dana Lunterová 

VS Košice: RNDr.Slávka Tóthová, PhD., Ing. Alena Krištovčíková

Centrálne lesnícke laboratórium NLC:  Ing. Danica Krupová, PhD., Ing. Dana Kyslá., Ing. Ružena Kršiaková, Anna ĽalíkováŠtruktúra, dynamika a funkcie lesných ekosystémov: Prof. Ing.Vladimír Čaboun, CSc., RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD., Mgr. Milan Zemko

 
Technickí pracovníci: Bc. Milan Kon
Kontakt:

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
tel: 00421 45 5314202
0904 101317
mail: pavlenda@nlcsk.org

sekretariát: Dana Lunterová
tel: 00421 45 5314204
 
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Slovenská republika
tel: 00421 45 5314320
 

Centrálne lesnícke laboratórium NLC

Ing. Danica Krupová, PhD.
ul. Sokolská 2
960 01 Zvolen
Slovenská republika
tel: 00421 45 5202429

Pracovisko VS Košice

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
Moyzesova 18
040 01 Košice
tel: +421 903 455 849
 
zodpovedný zo obsah webu: Bc. M. Konôpka
NSRV ARVI NSRV
tomenu