Odbor ekológie lesa a krajiny

skipmenu

tomenu

Súbor relevantných poznatkov o ekológii lesa umožňuje jeho manažment smerujúci k tvorbe ekologicky stabilných ekosystémov umožňujúcich napĺňanie konceptu multifunkčného lesníctva. Odbor ekológie lesa a krajiny po roky svojej existencie prispieva k riešeniu úloh napĺňajúcich tento koncept. Dominantnou úlohou odboru je získavať, vysvetľovať a aplikovať poznatky o podmienkach, vlastnostiach a funkciách lesných ekosystémov. V posledných rokoch sa výskum sústredil najmä na vplyv globálnej zmeny klímy a antropogénnych aktivít na lesné ekosystémy a ich obhospodarovanie. Viac než dve desaťročia je podstatnou súčasťou riešenia problematiky ekológie lesa monitoring stavu lesa, ktorý je na medzinárodnej úrovni súčasťou monitoringu stavu lesov v Európe.

Hlavná činnosť:
  • Monitoring lesných ekosystémov - Čiastkový monitorovací systém Lesy
  • Výskum dopadov klimatických zmien na lesy Slovenska
  • Výskum pôdnych, fytocenologických pomerov a biodiverzity lesov
  • Výskum disturbančného režimu lesa
  • Modelovanie vývoja lesných ekosystémov
  • Biometeorologický monitoring - online http://www.futmon.nlcsk.sk/

ek1.jpg

ek2.jpg

ek3.jpg

ek4.jpg

Výskumné tímy:  

Monitoring lesných ekosystémov:  Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD.,(v súčasnosti pracuje pre Spojené výskumné centrum Európskej komisie - JRC), Ing. Jozef Capuliak,PhD., RNDr. Slávka Tóthová, PhD., Ing. Danica Krupová PhD., Ing. Hana Pavlendová PhD.

Dopady klimatických zmien na lesy: doc.RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD.

Biodiverzita, fytocenológia a lesnícka typológia: Ing. Jozef Vladovič, PhD., Ing. František Máliš, PhD., Ing. Anna Vodálová

Sekvestrácia uhlíka a bilancie skleníkových plynov v lesoch a krajine: Mgr. Ivan Barka, PhD., Ing. Tibor Priwitzer, PhD., Ing.Pavel Pavlenda PhD.

Diaľkový prieskum Zeme a geoinformačné technológie: Dr. Ing. Tomáš Bucha, Mgr. Ivan Barka, PhD., doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.

Technickí pracovníci:  Mgr. Milan Zemko, Bc. Milan Konôpka, Ján Šulko, Ľuboš Frič

Administratívny pracovník:  Dana Lunterová 

VS Košice: RNDr.Slávka Tóthová, PhD., Ing. Alena Krištovčíková

Centrálne lesnícke laboratórium NLC:  Ing. Danica Krupová, PhD., Ing. Dana Kyslá., Ing. Ružena Kršiaková, Anna ĽalíkováŠtruktúra, dynamika a funkcie lesných ekosystémov: Prof. Ing.Vladimír Čaboun, CSc., RNDr. Tomáš Hlásny, PhD., Ing. Zuzana Sitková, PhD., Mgr. Milan Zemko

 
Technickí pracovníci: Bc. Milan Kon
Kontakt:

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
tel: 00421 45 5314202
0904 101317
mail: pavlenda@nlcsk.org

sekretariát: Dana Lunterová
tel: 00421 45 5314204
 
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Slovenská republika
tel: 00421 45 5314320
 

Centrálne lesnícke laboratórium NLC

Ing. Danica Krupová, PhD.
ul. Sokolská 2
960 01 Zvolen
Slovenská republika
tel: 00421 45 5202429

Pracovisko VS Košice

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.
Moyzesova 18
040 01 Košice
tel: +421 903 455 849
 
zodpovedný zo obsah webu: Bc. M. Konôpka
Galéria
NSRV ARVI NSRV
tomenu