Projekty

skipmenu

tomenu
Domáce projekty - APVV
Domáce projekty -  štátne a rezortné vedecko - technické projekty
 • Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore LULUCUF (Využívanie krajiny, zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo) podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu
 • Integrovaný systém simulácie odtokových procesov. (ISSOP) (5/2010-12/2014) link  http://www.esprit-bs.sk/issop/
 • Ozdravenie lesov v oblasti Jelšava-Lubeník
 • Výskum metód a prostriedkov monitoringu ekológie a zdravotného stavu lesov
 • Národný kooperatívny program monitorovania a vyhodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na lesné ekosystémy.
 • Narušenie a možnosti ovplyvnenia ekologickej stability a funkcií lesa a jeho zložiek (obidva podprojekty: Ekologický výskum v biosferickej rezervácii Poľana a Ekologický výskum v lesných ekosystémoch oblasti Jelšava – Lubeník)
 • Hodnotenie stavu biodiverzity lesov (čiastkový projekt VTP Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana)
 • Ekologická stabilita lesných spoločenstiev (v rámci VTP Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana)
 • Gradient koncentrácií ozónu v profile zmiešaného porastu
 • Klimatická zmena, jej dôsledky a adaptačné opatrenia v LH.
 • Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja (čiastkové projekty Hospodárska úprava horských lesov z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva, Ekologické zmeny lesného prostredia a ich vplyv na funkčný potenciál horských lesov Slovenska)
 • Klimatická zmena – jej dôsledky a adaptačné opatrenia
 • Prebiehajúce klimatické zmeny a ich dopady na rozvoj spoločnosti (čiastková úloha Dôsledky klimatickej zmeny na lesy a lesné ekosystémy a adaptačné opatrenia zahrňujúce pestovateľské princípy obhospodarovania lesov) – projekt v koordinácii Hydromeliorácie
 • Tvorba základnej údajovej bázy projektu, hodnotenie zdravotného stavu záujmových porastov a riešenie kauzálneho aspektu hynutia smrečín vo vzťahu k podmienkam prostredia na regionálnej a národnej úrovni. (čiastkový projekt v rámci projektu Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy)
 • Národný klimatický program SR
 • Výskum a klasifikácia funkcií lesov a ich využívania v krajine (čiastkový projekt v rámci projektu Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané klimatické zmeny)
 • Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska (2003-2007)
 • Dôsledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy (čiastkový projekt v rámci VTP Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska)
 • Monitorovanie bilančných zmien uhlíka v lesných ekosystémoch (čiastkový projekt v rámci VTP Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska)
 • Vplyv rastlinných spoločenstiev na odtokové pomery z povodia
 • Možnosti prevodu antropogénne ovplyvnených lesov na lesy blízke prírode
 • Výskum fyziológie lesných stromov
 • Ekológia, štruktúra a diverzita lesných ekosystémov v meniacich sa podmienkach prostredia.
Medzinárodné projekty
NSRV ARVI NSRV
tomenu