Projekty

skipmenu

tomenu
Domáce projekty - APVV
Domáce projekty -  štátne a rezortné vedecko - technické projekty
 • Inventarizácia emisií skleníkových plynov v sektore LULUCUF (Využívanie krajiny, zmeny vo využívaní krajiny a lesníctvo) podľa Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu
 • Integrovaný systém simulácie odtokových procesov. (ISSOP) (5/2010-12/2014) link  http://www.esprit-bs.sk/issop/
 • Ozdravenie lesov v oblasti Jelšava-Lubeník
 • Výskum metód a prostriedkov monitoringu ekológie a zdravotného stavu lesov
 • Národný kooperatívny program monitorovania a vyhodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na lesné ekosystémy.
 • Narušenie a možnosti ovplyvnenia ekologickej stability a funkcií lesa a jeho zložiek (obidva podprojekty: Ekologický výskum v biosferickej rezervácii Poľana a Ekologický výskum v lesných ekosystémoch oblasti Jelšava – Lubeník)
 • Hodnotenie stavu biodiverzity lesov (čiastkový projekt VTP Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana)
 • Ekologická stabilita lesných spoločenstiev (v rámci VTP Zachovanie biodiverzity vybraných lesných spoločenstiev a ich integrovaná ochrana)
 • Gradient koncentrácií ozónu v profile zmiešaného porastu
 • Klimatická zmena, jej dôsledky a adaptačné opatrenia v LH.
 • Výskum metód obhospodarovania horských lesov na princípe trvalo udržateľného rozvoja (čiastkové projekty Hospodárska úprava horských lesov z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva, Ekologické zmeny lesného prostredia a ich vplyv na funkčný potenciál horských lesov Slovenska)
 • Klimatická zmena – jej dôsledky a adaptačné opatrenia
 • Prebiehajúce klimatické zmeny a ich dopady na rozvoj spoločnosti (čiastková úloha Dôsledky klimatickej zmeny na lesy a lesné ekosystémy a adaptačné opatrenia zahrňujúce pestovateľské princípy obhospodarovania lesov) – projekt v koordinácii Hydromeliorácie
 • Tvorba základnej údajovej bázy projektu, hodnotenie zdravotného stavu záujmových porastov a riešenie kauzálneho aspektu hynutia smrečín vo vzťahu k podmienkam prostredia na regionálnej a národnej úrovni. (čiastkový projekt v rámci projektu Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy)
 • Národný klimatický program SR
 • Výskum a klasifikácia funkcií lesov a ich využívania v krajine (čiastkový projekt v rámci projektu Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané klimatické zmeny)
 • Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska (2003-2007)
 • Dôsledky klimatickej zmeny na lesné ekosystémy (čiastkový projekt v rámci VTP Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska)
 • Monitorovanie bilančných zmien uhlíka v lesných ekosystémoch (čiastkový projekt v rámci VTP Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska)
 • Vplyv rastlinných spoločenstiev na odtokové pomery z povodia
 • Možnosti prevodu antropogénne ovplyvnených lesov na lesy blízke prírode
 • Výskum fyziológie lesných stromov
 • Ekológia, štruktúra a diverzita lesných ekosystémov v meniacich sa podmienkach prostredia.
Medzinárodné projekty
 • TreeJoy - Common heritage, joint future - Trees without borders. Projekt Interreg Slovensko - Maďarsko. prioritná os PA1 Príroda a kultúra.
 • ARANGE - Advanced multifunctional forest management in european mountain ranges http://www.arange-project.eu/
 • HYDROFOR - System of optimal forest management for enhancing the hydrological role of forests in preventing the floods in Bodrog river catchment (10/2013 - 6/2015)
 • Medzinárodný kooperatívny program monitorovania a hodnotenia vplyvov znečisteného ovzdušia na lesy - ICP Forests (koordinácia Johan Heinrich Thünen-Institut, Bundesforschugsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, Institut für Waldökosysteme Eberswalde)
 • Monitoring lesov a environmentálnych interakcií v Európe - Forest Focus (koordinácia: Joint Research Centre of the European Commission (JRC) Ispra)
 • ForestBIOTA – Forest Biodiversity Test-phase Assessment - demonštračný projekt v rámci schémy Forest Focus (koordinácia BFH Hamburg)
 • BioSoil - demonštračný projekt v rámci schémy Forest Focus (koordinácia JRC Ispra)
 • Measurements of O3 fluxes over mixed forest (beech and spruce) in Slovakia (v rámci Environmental research programme Deposition of ozone and nitrogen dioxide to European forest
 • Revitalizácia lesov v oblasti Jelšava - Lubeník (slovensko-švajčiarsky projekt)
 • CECILIA  –  Central and Eastern Europe Climate Change Impacts and Vulberability Assessment (projekt 6. rámcového programu Európskej únie), (6/2006-5/2009)
 • MASCAREF - Developing harmonized Methods for ASsessing CARbon sequestration in European Forests
 • Projekt PHARE MERA Mapovanie lesných ekosystémov (koordinovaný JRC v Ispre)
 • Regionálny environmentálny plán obhospodarovania povodia Hrona (koordinovaný Japonskou medzinárodnou kooperačnou agentúrou – JICA)
 • US Country study projekt
 • COST E6 Eurosilva
 • COST E39 - Forests, Trees and Human Health and Wellbeing
 • COST E43 - Harmonisation of National Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting
 • COST E47 - European network for vegetation management: Towards environmental sustainability
 • COST E52 - Evaluation of Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry
 • COST 639 - Greenhouse-gas budget of soils under changing climate and land use
NSRV ARVI NSRV
tomenu