Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových plynov v krajine (C-ForLand)

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Hodnotenie a modelovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch pre inventarizácie skleníkových plynov v krajine (C-ForLan)
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Partneri:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Doba riešenia:  7/2012 – 12/2015
Celkové náklady za dané obdobie: 249 125,- EUR
Financovanie: APVV

 

Anotácia:

 Projekt je zameraný na analýzu vstupných údajov a postupov pre určenie zásob uhlíka a ich zmien v lesoch pre účely inventarizácií skleníkových plynov v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a iného využívania krajiny (sektor LULUCF, resp. AFOLU). 
Hlavným cieľom riešenia je získať nové poznatky o zásobách uhlíka v zložkách lesných ekosystémov a o faktoroch ovplyvňujúcich zmeny zásob a využiť ich pri aktualizácii a spresnení postupov a metód bilancovania uhlíka v krajine. Dominantnou časťou riešenia projektu je zlepšenie poznatkovej bázy o zásobách uhlíka v pôdach a ich zmenách. Využijú sa predovšetkým existujúce databázy monitoringu lesov, národnej inventarizácie lesov a informačné vrstvy o pôdach vrátane informácií z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súčasťou riešenia však budú aj hodnotenia v modelovom území. Riešenie zahrňuje všetky zložky lesných ekosystémov, resp. príslušné bilančné kategórie (biomasa, mŕtve drevo, opad). Využijú sa postupy upscalingu údajov z bodových sietí do celoplošných výstupov. Navrhne sa model pre kvantifikáciu zásob uhlíka a ich zmien v lesných ekosystémoch v rôznych priestorových rámcoch.
Projekt je zameraný na analýzu vstupných údajov a postupov pre určenie zásob uhlíka a ich zmien v lesoch pre účely inventarizácií skleníkových plynov v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a iného využívania krajiny (sektor LULUCF, resp. AFOLU). 
Hlavným cieľom riešenia je získať nové poznatky o zásobách uhlíka v zložkách lesných ekosystémov a o faktoroch ovplyvňujúcich zmeny zásob a využiť ich pri aktualizácii a spresnení postupov a metód bilancovania uhlíka v krajine. Dominantnou časťou riešenia projektu je zlepšenie poznatkovej bázy o zásobách uhlíka v pôdach a ich zmenách. Využijú sa predovšetkým existujúce databázy monitoringu lesov, národnej inventarizácie lesov a informačné vrstvy o pôdach vrátane informácií z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Súčasťou riešenia však budú aj hodnotenia v modelovom území. Riešenie zahrňuje všetky zložky lesných ekosystémov, resp. príslušné bilančné kategórie (biomasa, mŕtve drevo, opad). Využijú sa postupy upscalingu údajov z bodových sietí do celoplošných výstupov. Navrhne sa model pre kvantifikáciu zásob uhlíka a ich zmien v lesných ekosystémoch v rôznych priestorových rámcoch.

tomenu