Satelitne založené sledovania odozvy lesných ekosystémov na globálne sa meniace podmienky prostredia

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Satelitne založené sledovania odozvy lesných ekosystémov na globálne sa meniace podmienky prostredia
Kód projektu: -
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Ing. Tomáš Bucha
Doba riešenia: 01/2008-12/2010
Celkové náklady za dané obdobie: 13 000 000,- Sk
Financovanie: APVV

 Ciele projektu: Hlavným cieľom riešenia je návrh systému kontinuálneho a plošného sledovania odozvy lesných ekosystémov na meniace sa podmienky prostredia pomocou nových biofyzikálnych a produkčných charakteristík odvodených zo satelitných údajov zo spektorádiometra MODIS (viac informácií tu)

Ďalším výstupom projektu je mapová aplikácia  " Identifikácia zmien stavu lesa zo satelitných snímok "

tomenu