Ekofyziologické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné porasty v podmienkach zmeny klímy. (DRIM)

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Ekofyziologické a priestorové aspekty vplyvu sucha na lesné porasty v podmienkach zmeny klímy- (DRIM)Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Partneri:Technická univerzita vo Zvolene, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
Kód projektu:
APVV-0111-10
Zodpovední riešitelia: doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD. (NLC), doc. Ing Katarína Střelcová, PhD. (TUZVO), Ing Miroslav Blaženec, PhD. (ÚEL SAV)
Doba riešenia: 05/2011-10/2014
Celkové náklady za dané obdobie: 249 995,- EUR
Financovanie: APVV

Ciele projektu:

Celkovým cieľom projektu DRIM je rozšíriť poznatky o odozvách stavu lesných drevín a porastov na stres suchom na Slovensku. Formulácia cieľov projektu sa opiera o nasledovné hypotézy:
H1. Merateľné fyziologické parametre lesných drevín sú indikátorom stresu suchom ako predispozičného faktora zníženej ekologickej stability lesných ekosystémov
H2: Dynamiku stresu lesných drevín suchom je na regionálnej úrovni možné indikovať a analyzovať na základe zmien vegetačného indexu odvodeného zo záznamov DPZ s vysokým časovým rozlíšením
H3. Suchom stresované lesné dreviny majú zvýšenú predispozíciu k napadnutiu biotickými činiteľmi

Čiastkové ciele :

C1: Analýza fyziologickej a rastovej odozvy lesných drevín v podmienkach stresu suchom
C2: Hodnotenie odoziev stavu lesnej vegetácie na stres suchom a teplom s využitím záznamov DPZ a údajov intenzívneho monitoringu lesa
C3: Hodnotenie dopadov meniacej sa klímy a stresu lesných drevín suchom na aktivitu a populačnú dynamiku vybraných škodcov a virulenciu patogénov
Súčasťou riešenia projektu je priebežné plnenie naplánovaných výstupov, najmä prezentácia výsledkov výskumu formou vedeckých publikácií ako aj realizácia iných diseminačných aktivít (prednášky, semináre, posterové prezentácie atd).
                                                                                                                   
tomenu