Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko-klimatických podmienok Slovenska

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko-klimatických podmienok Slovenska
Kód projektu: APVT-27-009304
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Doba riešenia: 01/2005-12/2007
Celkové náklady za dané obdobie: 21 225 000,- Sk
Financovanie: APVT

tomenu